نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاروزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور تعیین تاثیر گیاهان پوششی در مهار علف­های هرز آزمایشی در سال 92-1391 در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با تیمارهای کشت گیاهان پوششی چاودار پاییزه، ماشک بهاره و شبدر برسیم به همراه تیمار شاهد بدون گیاه پوششی اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که در دو مرحله نمونه برداری صفات تراکم، ارتفاع، وزن تر و وزن خشک گیاهان پوششی معنی­دار گردیدند. گیاهان پوششی چاودار پاییزه، ماشک بهاره و شبدر برسیم تراکم علف هرز یک ساله سلمه­تره را در مقایسه با تیمار شاهد (حضور علف­های هرز) به ترتیب 69، 81 و88 درصد و وزن خشک آن را در نمونه برداری دوم به ترتیب 73، 96 و 93 درصد کاهش دادند. فنولوژی علف هرز سلمه­تره در مرحله نمونه برداری اول در تیمارهای چاودار پاییزه و ماشک بهاره در فاز رویشی ولی در تیمار شبدر برسیم همانند تیمار شاهد در فاز گلدهی قرار داشت. ولی در مرحله نمونه برداری دوم هر سه گیاه پوششی باعث بازدارندگی این علف هرز شده و آن را در فاز رویشی قرار دادند. درصد کاهش تراکم علف هرز چند ساله پیچک صحرایی در تیمارهای چاودار پاییزه، ماشک بهاره و شبدر برسیم در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب 77، 55 و 9 درصد و برای وزن خشک آن به ترتیب 78، 61 و 33 درصد بود. به طور کلی تاثیر سه گیاه پوششی بر علف هرز چند ساله پیچک صحرایی کمتر از علف هرز یکساله­ی سلمه­تره بود. احتمالا پیچک صحرایی به دلیل داشتن اندام­های ذخیره­ای قدرت رقابت بیشتری با گیاهان پوششی داشته است. در کل تیمار­های گیاه پوششی چاودار پاییزه و ماشک بهاره مناسب­ترین و تیمار شبدر برسیم نامناسب­ترین تیمار در مرحله نمونه برداری اول بعد از شاهد در کنترل علف­های هرز سلمه­تره و پیچک صحرایی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of fall rye, spring vetch and berseem clover cover crops on weeds control

نویسندگان [English]

  • R. Fakhari 1
  • A. Tobeh 2

1 M.Sc. Student of Weed Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Crop Breeding, University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

In order to study the effects of different cover crops in suppressing weed growth, an experiment based on the randomized complete block designs was carried out in the agricultural research station of Mohaghegh Ardabili University in 2012-2013 growing season with four replications. Treatments included fall rye (Secale cereale), spring vetch (Vicia villosa), and berseem clover (Trifolium alexandrium) along with the control treatment. Some traits of weeds and cover crops were measured 60 days after cropping (cover crops flowering) and 90 days after cropping (one month after cover crops were clipped from the ground level). Results of the analysis of variance showed that in two stages of sampling, plant density, crop height, fresh weight and dry weight of cover crops had significant differences. Fall rye, spring vetch and berseem clover decreased the density of common lambsquarter (Chenopodium album) compared with control about 69, 81 and 88 percent and dry weight of this weed in the second sampling about 73, 96 and 93 percent, respectively. Evaluation of the phonology weeds during the first sampling showed weeds were in vegetative phase along with the winter rye and spring vetch but were in the flowering phase accompanied by berseem clover, like control. In the second sampling stage, all three cover crops suppressed the growth of the weeds and kept them in the vegetative stage. For the bindweed (Convolvulus arvensis), percentage of decrease in density compared with control was about 77, 55 and 9 percent and dry weight loss was measured to be 78, 61 and 33 percent, respectively. Effect of the three cover crops on the control of the bindweed was lower than that of the Common Lambs quarter. This higher competitive potential against cover crops probably is due to the reserving organs. Cover crops of fall rye and spring vetch were the most suitable crops to weed control in the first stage, after control and Berseem clover was distinguished as the non-suitable one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bindweed
  • Common lambsquarter
  • Density
  • dry weight
  • Phonology