نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 مربی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

به منظور تاثیر عناصر روی، بُر و گوگرد بر خصوصیات زراعی کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی90-1389 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل شاهد (بدون مصرف کود)، روی،  بُر، گوگرد، روی+ گوگرد، روی+ بُر، بُر+ گوگرد و گوگرد+ بُر+ روی بودند. کود گوگرد به صورت گُل گوگرد، 100 کیلوگرم در هکتار و کودهای روی و بُر به صورت کلات روی و براکس، 5/1 و 5/1 کیلوگرم در هکتار به زمین زراعی داده شدند. نتایج تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که تاثیر تیمارهای کودی بر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. کمترین میزان درصد روغن دانه و عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد (بدون مصرف کود) و بیشترین مربوط به تیماری بود که هر سه عنصر کودی را دریافت کرده بودند. تیمار بُر+ روی+ گوگرد دارای بیشترین میزان اسید اولئیک (6/229 میلی­گرم بر گرم) و اسید لینولنیک (14/27 میلی­گرم بر گرم) بود. بالاترین مقدار اسید لینولئیک (55/55 میلی­گرم بر گرم) در تیمار بُر+ روی به دست آمد. تیمار بُر+ روی و ترکیب گوگرد+ روی بالاترین میزان اسید استئاریک و پالمیتیک به ترتیب به مقدار 527/6 و 47/15 میلی­گرم بر گرم را داشتند. بیشترین مقدار اسید اروسیک با میانگین 878/0 میلی­گرم بر گرم در تیمار شاهد مشاهده شد. با توجه به نتایج این آزمایش مصرف کودهای بُر، گوگرد و روی همراه با کودهای پایه می­تواند به افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of S, B, Zn, and their interaction on quantitative and qualitative yields of rapeseed as second crop in the paddy field

نویسندگان [English]

  • M. Majidian 1
  • T. Shoja 2
  • M. Rabiei 3

1 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan

2 Former Graduate Student, Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan

3 Instructor of Rice Research Institute of Iran

چکیده [English]

In order to the effects of elements zinc, boron and sulfur on quantitative and qualitative agronomic characteristics of rapeseed var. Hyola 401, an experiment was conducted in Rice Research Institution of Iran, Rasht province in 2010. A field experiment with completely randomized block design was performed with eight treatments in three replicates. Treatment consisted of control, Zn, B, S, Zn+S, Zn+B, B+S, and S+B+Zn. Sulfur treatment was added at the rate of 100 kg ha-1 before sowing; Boron was added as Borax (Na2B4O7, 10H2O) at the rate of 1.5 kg ha1, and zinc was added as Zn 15% EDTA at the rate of 1.5 kg ha1 to the soil. Analysis of variance showed that the effects of treatments on siliques total number at plant, grain number at siliques thousand-seed weight and seed yield were significant (P<0.01). Minimum grain oil and seed yield were obtained from control treatments and the highest seed yields were obtained from S+B+Zn treatments. The maximum oleic acid (229.6 mg g-1) and linolenic acid (27.14 mg g-1) were obtained from B+Zn+S treatment. Maximum of linoleic acid (55.55 mg g-1) were obtained from B+Zn treatment. Maximum stearic and palmitic acid was obtained from B+Zn and S+Zn treatments which were 6.527 and 15.47 mg g-1, respectively. The highest erucic acid content was (0.878 mg g-1) at control treatment. Based on the results, application of B, S and Zn fertilizers with NPK fertilizer can help increase the yield and yield components in rapeseed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erucic acid
  • Grain number at siliques
  • Grain oil
  • Linoleic acid