نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تعیین روش های مناسب برای افزایش کیفیت گل ها، طول دوره گلدهی و دیگر پارامترهای مرتبط با عملکرد گل های باغچه  ای از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. به همین منظور، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در شاسی های تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان  با 5 تکرارانجام شد. بذرهای گل جعفری 20 فروردین ماه سال 1391 در گلدان کشت و محلول پاشی گیاهان در 4 مرحله طی دوره رشد گیاه و با محلول های صفر و 100 میلی گرم در لیتر تیامین، صفر و 100 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک و صفر و 200 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین به صورت ساده و ترکیبی اجراء شد. نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان وزن تر کل، وزن خشک ساقه و ریشه در تیمار ترکیبی این سه ماده به دست آمد به طوری که نسبت به شاهد به ترتیب: 100%، 101% و 170% افزایش نشان داد. همچنین بیشترین تعداد گل، قطر گل و میانگین عمر گل مربوط به  تیمار ترکیبی اسید آسکوربیک، تیامین و بنزیل آدنین به ترتیب: 52/1، 25/1 و 67/0 برابر نسبت به شاهد افزایش یافت. یافته های این پژوهش، بیانگر این است که بیشترین میزان رنگیزه های فتوسنتزی و قند احیاء در تیمارهای ترکیبی این مواد در مقایسه با شاهد مربوطه بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of ascorbic acid, thiamine and benzyl adenine on growth, flowering and some biochemical characteristics of marigold (tagetes erecta L.)

نویسندگان [English]

  • H. Hosseini 1
  • H. Farahmand 2
  • V. Saffari 3

1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences Shahid Bahonar University of Kerman

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

3 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

چکیده [English]

It is important to determine ways to increase flower quality, flowering period and some other characters related to bedding plants performance. Thus, a CRD-based factorial experiment was conducted in Research Fields of Shahid Bahonar University of Kerman. The seeds of marigold used in this experiment were sown in pots on 20th Farvardin 1391. Spray was applied at 4 stages over the experiment period using thiamine (0 and 100 mg L -1), ascorbic acid (0 and 100 mg L -1) and benzyl adenine (0 and 200 mg L -1) solely or in combination with five replications. The results indicated that the highest total fresh weight, shoot and root dry weight were obtained in the combined treatments of the chemicals with an increase of 100%, 101% and 170% compared to control, respectively. Meanwhile, the highest flower number, flower diameter and flower longevity were gained also in the combined treatments of ascorbic acid, thiamine and benzyl adenine which increased to 1.52, 1.25 and 0.67- fold in comparison with control, respectively. The findings of this research showed that the highest photosynthetic pigment and reducing sugars were found in the combined treatments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marigold
  • Ascorbic acid
  • Thiamine
  • Benzyl adenine