تاثیر مقدار و تقسیط کود اوره بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر بازرویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

اثر مقادیر مختلف نیتروژن (N) و تقسیط آن (AP) بر خصوصیات کمی و کیفی بازرویی اول نیشکر(Saccharum officinarum L.)  واریته CP48-103 بررسی شد. این مطالعه در سال 1386 در مرکز تحقیقات نیشکر واقع در 30 کیلومتری جنوب اهواز انجام گردید. آزمایش بصورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و با سه مقدار نیتروژن (92=N1، 138=N2، 184=N3 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) در کرت‌های اصلی و سه روش تقسیط متفاوت کود اوره (40-40-20=AP1 ،  35-35-30=AP2 ، 40-30-30= AP3 درصد)، در مراحل پنجه زنی، ابتدای ساقه رفتن و رشد سریع ساقه در کرت‌های فرعی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقدار و تقسیط نیتروژن اثر معنی‌دار بر خصوصیات نیشکر نداشت. با این وجود بیشترین مقدار محصول ساقه و شکر تولیدی با مصرف 138 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تقسیط 40-40-20 درصد به ترتیب با 7/91 و 6/10 تن در هکتار بدست آمد. راندمان مصرف نیتروژن در N1 با مقادیر 7/281 و 2/43 کیلوگرم بر کیلوگرم نیتروژن به ترتیب برای محصول ساقه و شکر تولیدی از بقیه تیمارها بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که هیچ اثر معنی‌داری در سطوح مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد نیشکر وجود نداشت و بنابراین افزودن مقادیر بیشتر نیتروژن به مزارع نیشکر توصیه نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the rate and split application of urea fertilizer on qualitative and quantitative yields of sugarcane ratoon

نویسندگان [English]

  • A. Koochekzadeh 1
  • G. Fathi 2
  • M.H. Gharineh 3
  • S.A. Siadat 2
  • S. Jafari 1
  • Kh. Alami Saeid 1
1 Assistant Professor, Collage of Agriculture, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran
2 Professor, Collage of Agriculture, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran
3 Associate Professor, Collage of Agriculture, Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The influence of different rates and split application (AP) of Nitrogen (N) on qualitative and quantitative characteristics of first sugarcane ratoon (Saccharum officinarum L.) cultivar CP48-103 were investigated. The study was conducted at the Sugarcane Research Center, 30 km South of Ahvaz during 2007 - 2008. The experiment was a split plot randomized complete block design with three replications, consisting of three different rates of N (N1, 92; N2, 138; N3, 184 kg N ha-1) as the main plots and three different split applications from urea fertilizer (AP1, 20-40-40%; AP2, 30-35-35%; AP3, 30-30-40%) in tillering, early stem extension and stem elongation stages as subplots. Results showed that both the rate and split application of N had no significant impact on sugarcane characteristics. However, the maximum stems and sugar yields were obtained by using 138 kg N ha-1 which was split to 20-40-40% (AP1) with values of 91.7 and 10.6 t ha-1, respectively. The highest nitrogen use efficiency was for the N1 treatments with 281.7 and 43.2 kg kg-1Nin stems and sugar yields, respectively. Results also indicated no significant effect of nitrogen application rates on sugarcane final yields; thus, the excessive application of N is not recommended in sugarcane farms. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen use efficiency
  • ratoon
  • Sugarcane