اثر مدیریت تلفیقی کود و رقابت علف‌های هرز بر کارایی، توان ذخیره‌سازی و انتقال مواد فتوسنتزی میانگره‌های ساقه‌ی اصلی گندم

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی اثر مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی و بیولوژیک در شرایط رقابت با علف‌های هرز بر توان تجمع و کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ساقه‌ی گندم آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 91-1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی و با 3 تکرار بود. تیمار اصلی شامل، 5 روش مدیریت تلفیقی (شامل روش‌های شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیق شیمیایی با بیولوژیکی) و تیمار فرعی شامل 3 شدت رقابت با علف هرز خردل وحشی (تراکم 7، 14، 21 بوته در مترمربع) بود. طول و وزن خشک میانگره‌های مختلف آن (پدانکل، پنالتیمیت: میانگره ما قبل آخر، میانگره‌های پایینی) و هم‌چنین کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی اندازه‌گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با تغییر درصد کودهای شیمیایی نسبت به کودهای بیولوژیک، کارایی ذخیره سازی و انتقال مواد فتوسنتزی میانگره­های ساقه تغییر یافت. تیمار 50 درصد کودشیمیایی و مجموع کودهای بیولوژیک بیش­ترین درصد کارایی انتقال مجدد (30/43)، درصد انتقال مجدد (10/51) و مقدار ماده خشک انتقال یافته (09/2 گرم) را دارا بودند. اثر روش­های مدیریت تلفیقی کود بر کارایی انتقال مجدد ماده خشک بیش­تر از تیمار رقابت با علف­های هرز بود. بعلاوه، در هر سه گروه از میانگره‌های ساقه، صفت وزن بیش­تر از صفت طول تغییر داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که اجرای روش‌های تلفیقی کود در مقایسه با روش کاملاً بیولوژیکی شرایط متعادل‌تری برای خصوصیات میانگره‌های گندم فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of integrated nutrient management and weed competition on efficiency and potential of accumulation and remobilization of dry matter in wheat main stem internodes

نویسندگان [English]

  • S. Ghalambaz 1
  • A. Aynehband 2
  • A. Moezzi 3
1 M.Sc. Student in Agro ecology, Plant Breeding Department, Agriculture Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Associate Professor, Agronomy & Plant Breeding, Agriculture Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz
3 Associate Professor, Soil Science Department, Agriculture Faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

In order to study the effect of integrated chemical and biological fertilizer in competition with weeds on accumulation and remobilization of dry matter, a field study was conducted at 2010-2011 in Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahwaz. The experimental design was split-plot based on randomized complete block with 3 replications. The main plot included 5 integrated nutrient managements and the sub-plot also included 3 competitions intensity. Lengths and dry weight of main stem internodes and dry matter remobilization efficiency were calculated. Our results showed dry matter accumulation and translocation efficiency was changed by changing the chemical fertilizer ratio in integrated treatments. The treatment of 50% chemical fertilizer with biological fertilizer had the highest translocation efficiency (43/30), percent of dry matter translocation (51/10), and also, dry matter translocation (2/09). Different integrated nutrient management treatments had higher effect on dry matters translocation efficiency than weed competition treatments. In addition, weight changed more than length in all 3 types of stem internodes. Finally, our results showed that integrated VS. biological methods had more consisted sitvation for wheat in ternods characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peduncle
  • Penultimate
  • Specific weight
  • Efficiency
  • Biological fertilizers