اثر کاربرد برگی پوترسین و عناصر غذایی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در اهواز

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکد کشاورزی دانشگاه شهید چمران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکد کشاورزی دانشگاه شهید چمران

3 سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

چکیده

به منظور مطالعه اثر کاربرد برگی پوترسین و برخی عناصر غذایی بر ویژگی­های فیزیولوژیک و عملکرد گندم، آزمایشی در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت طرح کرت­های خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد برگی پوترسین، بر و مولیبدن در مراحل پنجه زنی + غلاف رفتن باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه شد. کاربرد پوترسین به طور معنی دار دوام سطح برگ و شاخص سطح برگ را افزایش داد. با کاربرد برگی عناصر غذایی جذب و تحلیل دی­اکسید­کربن و هدایت روزنه­ای در هر دو رقم نسبت به شاهد (بدون کاربرد عناصر) افزایش یافت. بنابراین دمای برگ کاهش معنی داری نشان داد. بیشترین میزان تنفس در تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار پوترسین (پنجه­زنی+ غلاف رفتن) بود. کاربرد برگی عناصر، سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن مؤثر دانه را نسبت به شاهد افزایش داد. سرعت پر شدن دانه در رقم چمران 27/91 میلی گرم در روز بود که کاربرد برگی پوترسین در طی پنجه­زنی و غلاف رفتن آن را به 09/145 میلی گرم در روز افزایش داد. با توجه به اینکه گرمای زود­رس بهاره در اهواز یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گندم می­باشد لذا به نظر می‌رسد کاربرد برگی عناصر از طریق کاهش تنفس و دمای برگ، افزایش هدایت روزنه­ای، فتوسنتز، شاخص سطح برگ و طول عمر برگ می‌تواند طول دوره پر شدن مؤثر دانه را افزایش داده و در نهایت سبب بهبود عملکرد دانه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of putresine and nutrients foliar application on some physiological characters of two wheat (Triticum aestivum L.) bread cultivars in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M.S. Emadi 1
  • P. Hassibi 2
  • A.R. Azimi 3
1 M.Sc. Student, of Agronomy, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, of Agronomy, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Crop Production Management, Khuzestan Agriculture Organization, Iran
چکیده [English]

To study the effect of putresine and some essential nutrients foliar application on yield and physiological characters of wheat, an experiment was conducted during 2010-2011 growing season at research field of Shahid Chamran University as split plots based on randomized compelet block design. Results showed that putresine, Boron and Molybdenum foliar application during tillering+booting growth stages significantly increased grain yield in Chamran and Star. Using putresine significantly increased Leaf Area Duration (LAD) and Leaf Area Index (LAI). Foliar application of nutrients resulted in more CO2 assimilation and stomatal conductance as against control condition (without foliar application of nutrients), so leaf temperature significantly decreased. The highest respiration rate was observed in control and the lowest was measured in putresine treatment during tillering+booting. Foliar application increased both effective grain filling period and speed of grain filling. The speed of grain filling in control condition of Chamran cultivar was 91.27 mg.d-1 while application of putresine during tillering and booting stages increased that to 145.09 mg.d-1.Because of early spring hight temperatures in Ahvaz as one of the limiting factors in yield of wheat crop, it seems that foliar application of nutrients could be effective in increasing of net assimilation, LAD, LAI, stomatal conductance, grain filling period and grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat
  • Yield
  • Photosynthesis
  • Foliar application