نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

به منظور مطالعه اثر اسید 5- آمینولوولونیک بر برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی فلفل شیرین تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با تیمارهای تنش خشکی و اسید 5-آمینولوولونیک در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا گردید. سطوح تنش کمبود آب شامل شرایط بدون تنش (آبیاری به مقدارظرفیت زراعی)، تنش ملایم (آبیاری30 درصد ظرفیت زراعی) و تنش شدید (آبیاری60 درصد ظرفیت زراعی) بودند و چهار غلظت اسید 5-آمینولوولونیک شامل 0 (به عنوان کنترل)، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار در مرحله سه الی چهاربرگی، روی گیاه محلول پاشی شدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسید 5- آمینولولوونیک فعالیت آنزیم کاتالاز، محتوای پرولین، محتوای آب نسبی، وزن تر و خشک، تعداد گل، تعداد میوه افزایش و نشت یونی کاهش یافت. کمترین میزان نشت یونی و بیشترین میزان پرولین، محتوای آب نسبی، تعداد میوه و وزن تر شاخساره در غلظت یک میلی مولار و بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز، وزن خشک و تعداد گل در غلظت 5/0 میلی مولار اسید 5- آمینولوولونیک مشاهده شد. تنش کمبود آب موجب کاهش محتوای آب نسبی، وزن تر و خشک، تعداد گل و تعداد میوه شد اما باعث افزایش میزان نشت یونی، میزان پرولین و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز گردید. اسید 5- آمینولوولونیک با افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و کاهش نشت یونی سبب کاهش آثار تنش بر رشد و عملکرد گیاه گردید. از نتایج این آزمایش چنین استنباط می­شود که اسید 5- آمینولوولونیک از طریق تاثیر بر خصوصیات رویشی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی زمینه را برای تحمل بهتر تنش کمبود آب درگیاه فلفل فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of 5- aminolevulinic acid on changes of water deficit stress tolerance index and catalase activity of sweet pepper seedlings (Capsicum annuum L. cv. red bell pepper)

نویسندگان [English]

  • Z. khazaei 1
  • M. Sayyari 2
  • M. Seydi 3

1 .Sc. Student of Faculty of Agriculture, Ilam University, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Ilam University, Iran

چکیده [English]

To study the effect of 5- aminolevulinic acid (ALA) on some physiological responses of sweet pepper under drought stress, a factorial experiment in a randomized complete block design with 5- aminolevulinic acid and water deficit stress treatments was carried out in the greenhouse of the agricultural faculty of Ilam University. Levels of water deficit stresswere stress free conditions (irrigation within the field capacity), moderate stress (irrigation within the 60% field capacity) and severe water deficit stress(irrigation within the 30% field capacity). Four concentrations of AL Aincluding 0 (control), 0.25, 0.5, and 1 mM were applied as foliar application at three to four-leaf stage. The results showed that with increasing ALA concentrations, catalase activity, proline content, relative water content, dry weight, flower and fruit number increased but electrolyte leakage (EL) decreased. The lowest EL and the highest proline content, relative water content, fruit number and shoots fresh weight were observed at 1 mM of ALA while the highest catalase activity, dry weight and flower number were obtained with application of 0.5 mM ALA. Water deficit stressdecreased relative water content, fresh and dry weight, flower and fruits numbers, but increased EL, proline content and catalase activity. ALA with increasing of catalase activity and reducing of EL reduced the stress effects on plant growth and yield. According the results of this experiment, through the impact on growth characteristics and biochemical and physiological parameters, ALA provides better water deficit stresstolerance in pepper plants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water deficit stress Sweet pepper
  • Growth regulator
  • Biochemical parameters