نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

3 دکترای فارماکوگنوزی و استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور

4 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

چکیده

از مهمترین خصوصیات ویژه یک برنامه اصلاح نبات در دورن جامعه گیاهی،  فراهم  بودن نوع و میزان تنوع ژنتیکی است. علاه بر دید عینی و ابزار ژنتیکی که جهت شناخت تنوع گیاهی استفاده میشوند، از روش های آماری میتوان جهت غربال گری و دسته بندی تنوع ژنتیکی بهره گرفت. جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاه شوید (Anethum graveolens)، ده ژرم پلاسم در طی آزمایشی بصورت طرح بلوک های  کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس تفاوت معنی داری ( 01/0α) را برای  کلیه صفات مورفولوژی بجز وزن هزار دانه نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ژرم پلاسم های شوید از نظر صفات مورفولوژیکی تنوع بالایی وجود دارد، به طوری که تجزیه خوشه ای ژرم پلاسم های مذکور را بر اساس نحوه ی رشد صفات در چهار گروه متفاوت قرار داد. و نشان داد اگر چه ژرم پلاسم ها از نظر جغرافیایی، مناطق رشد متفاوتی دارند ولی از نظر رفتار رشد، بعضی از آنها در یک گروه مشترک قرار میگیرند. و با توجه به این شیوه تجزیه وتحلیل مشخص شد که ژرم پلاسم هایی نظیر ورامین، همدان و دزفول با بیشترین توزیع میزان کاروون در بافت های خود، بویژه بذوردر یک گروه مجزا قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determination of plant diversity using morphological characters and path analysis in dill germplasms

نویسندگان [English]

  • Z. Fathalipoor 1
  • D. Nabati Ahmadi 2
  • H. Rajabi Memari 2
  • A. Siahpoosh 3
  • F. Sedighi Dehkordi 4

1 Student of Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University

2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Assistant Professor, Faculty of Pharmacy, Jundi Shapoor University of Ahvaz

4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The most important composition character within a plant breeding program is to have type and amount of genetic diversity. In addition to using a visual approach and genetic tools to discern plant variation, application of statistical methods can be utilized to screen and classify genetic differences among plants within a plant population. A was study set up asarandomized complete block design with three replications to evaluate the geneticdiversity of ten different dill (Anethuprogrammm graveolens) germplasms. Analysis of variance showed significant differences (α = 0.01) among germplasms regarding the plant characters. Results elucidated the existence of great morphological/phytochemical variation among these germplasms. Application of principle components analysis has led the germplasms into four main classes based on the characters growth performance. Although, germplasms have geographically different growing conditions, some of those classified in a similar group according to their growing and plant diversity. Further analysis could categorize some of germplasms such as Varamin, Hamadan and Dezful into a distinct group having the highest rate of Carvon concentration in theirtissues, especially in the seeds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Dill
  • Genetic diversity
  • Morphological traits