نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده

به منظور تعیین حد بحرانی پتاسیم در برگ نخل خرما و بهره گیری از آن در ارزیابی وضعیت تغذیه نخلستان،آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی شامل 4 سطح کود پتاسیمی(0، 250، 500 و 750 گرم پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم) و 3 تکرار (هر تکرار شامل دو درخت) بر روی 24 اصله نخل خرمای بارور 15 ساله ، طی سال­های 1386 تا 1389 در منطقه شادگان (استان خوزستان) اجرا گردید. بر اساس نتایج واسنجی مقادیر پتاسیم برگ نخل خرما با پاسخ گیاهی (عملکرد نسبی) با استفاده از روش نمودار کیت نلسون، حد بحرانی پتاسیم در برگ نخل خرمای رقم سایر(استعمران) عدد 95/0 درصد تعیین گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که کاربرد تیمار کود پتاسیمی تأثیر معنی داری بر میزان عملکرد و خصوصیات کمی میوه داشته، اما فاقد تأثیر معنی دار بر خصوصیات کیفی میوه خرما بوده است. بنابراین تامین پتاسیم به عنوان یک عنصر غذایی پرمصرف مورد نیاز نخل خرما در حد بهینه، می تواند باعث افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کمی در نخل خرمای رقم سایر (استعمران) گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determination of potassium critical level in date palm leaf and effect of potassium on yield and quality of date fruit (cv sayer)

نویسنده [English]

  • H. Dialami1

Member of scientific staff at Date Palm and Tropical Fruits Research Institute of Iran

چکیده [English]

In order to determine the potassium critical level in date palm leaf, fertilizer experiments with four treatments from 4 levels of potassium, including: 0, 250, 500 and 750g K from potassium sulfate source were carried out in randomized complete block design with three replications on 24 date palm (c.v Sayer) in Khuzestan Province. Potassium critical level in date palm leaf was determined by Cate- Nelson graphical method and quantitative data and qualitative characteristics were analyzed using SPSS statistical program and the means of data were compared using Duncan’s Multiple rang test. Potassium critical level in date palm leaf, 0.95 percent, was determined by Cate- Nelson graphical method. Also, the results showed that potassium treatments had a significant effect on yield and some quantitative characteristics such as weight, diameter and volume of fresh fruit, weight of pulp and pulp to seed ratio of fresh fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date palm
  • leaf
  • potassium critical level
  • Yield