نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت-علوم علف‌های‌هرز دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف­کش گلیفوسیت، آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1390-1389 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل: شامل3 نوع آب با کیفیت­های متفاوت آب متوسط با ppm 2950 ، آب‌سخت با ppm 4774 غلظت کل مواد‌محلول و آب نرم ( آب مقطر )و علف­کش عمومی گلیفوسیت(رانداپ) با 4 دٌز مختلف ( 2، 4، 6 و 8 لیتر در هکتار) و استفاده و عدم استفاده از ماده افزودنی سولفات آمونیوم (به میزان 6 کیلو گرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش دٌز علف­کش، درصد کاهش تراکم علف­های­هرز باریک برگ و پهن برگ افزایش یافت. همچنین کاربرد علف­کش با آب نرم دارای بیشترین درصد کاهش تراکم بود و تفاوت معنی­داری با سایر انواع آب از نظر درصد کاهش تراکم داشت، ببیشترین و کمترین درصد کاهش تراکم با میانگین 93 و 88/10 درصد به ترتیب مربوط به آب نرم با دٌز 8 لیتر در هکتار علف­کش گلیفوسیت و آب سخت با دٌز 2 لیتر در هکتار بود. اما بین دٌز 6 و 8 لیتر در هکتار علف­کش با آب نرم اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد سولفات آمونیوم همراه با آب سخت تاثیر معنی­داری بر درصد کاهش تراکم علف­های­هرز نداشت. در مجموع با گذشت زمان تاثیر فاکتورهای مختلف بر درصد کاهش تراکم افزایش یافت. به طور کلی با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و مسایل زیست محیطی می­توان استفاده از آب با کیفیت بالا و دٌز 6 لیتر در هکتار گلیفوسیت را برای کنترل مناسب علف­های­هرز باغ زرشک توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of water quality and ammonium sulfateon glyphosate herbicide efficiency in weed control of a barberry (Berberis vulgaris) garden

نویسندگان [English]

  • P. Yadegar Khosravieh 1
  • S.V. Eslami 2
  • M. Jami ALahmadi 2
  • E. Zand 3

1 Ph.D. Student of Agronomy-Weed Science Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, University of Birjand, Iran

3 Associate Professor of Plant Disease Research Institute Tehran

چکیده [English]

To evaluate the effects of water quality and adjuvant (ammonium sulfate) in glyphosate herbicide efficiency, a factorial experiment based on RCBD with three replications was conducted at Research Garden of Faculty of Agriculture, University of Birjand in 2010-2011. Experimental factors were different water quality in three levels of medium hard water with 2950 ppm, hard water with 4774 ppm total soluble concentration, and listilled water (soft water) glyphosate (roundup) dose in four levels including 2, 4, 6 and 8 lit.ha-1 and using and not using the adjuvant (ammonium sulfate at 6 kg.ha-1). The results showed that raising herbicide dose increased the reduction density percentage of broad and narrow leafweeds. Application of soft water with herbicide had the most reduction density percent and showed significant differences with other waters, so that the most and the lowest reduction density percentages with average 93 and 10.88 percent belonged to soft water with glyphosate dose of 8 lit. ha-1 and hard water with glyphosate dose of 2 lit.ha-1,respectively. But this application between doses of 6 and 8 lit. ha-1 with soft water was nonsignificant. Also, results showed that application of ammonium sulfate with hard water on reduction density percentage was nonsignificant, but had more effect on broad leaves species compar with narrow leaves. Totally, the effect of different factors on reduction density percentage increased over time. Generally with regard to economic and environmental factors, spraying 6 lit.ha-1of glyphosate with high quality water can be recommended for adequate control of barberry garden weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water hardness
  • Herbicide carrier
  • Broad and narrow leaf weeds