نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار پژوهشی گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

5 کارشناس آزمایشگاه خاکشناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

باکتری جنس Azospirillum از باکتری­های محرک رشد گیاه می­باشد که در ریزوسفر و فضای بین سلولی ریشه غلات و سایر گیاهان وجود دارند. یکی از ویژگی­های این باکتری که در تحقیق حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تاثیر این باکتری روی توان جوانه­زنی بذرهای تلقیح شده است. در این تحقیق از 38 نمونه خاک و ریزوسفر ریشه گیاه کلزا از مناطق مختلف استان گلستان، 58 جدایه Azospirillum جداسازی و ضمن مقایسه ویژگی­های محرک رشد، جدایه­های برتر انتخاب شدند. سپس تأثیر تلقیح 4 جدایه برتر به همراه شاهد (تلقیح نشده) روی برخی از شاخص­های جوانه­زنی بذور کلزا (رقم هایولا 401) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در 8 تکرار بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد که بین جدایه­های مختلف از نظر درصد جوانه­زنی، میانگین مدت و سرعت جوانه­زنی در سطح 1 درصد اختلاف معنی­داری وجود دارد. در اثر تلقیح بذرهای کلزا درصد جوانه­زنی و سرعت جوانه­زنی کاهش و مدت زمان جوانه­زنی نسبت به تیمار تلقیح نشده افزایش یافته است. جدایه AC34-III در مقایسه با سایر جدایه¬ها دارای حداقل میزان تولید اکسین بود که در نتیجه کمترین درصد جوانه­زنی و سرعت جوانه­زنی را به خود اختصاص داد. همچنین جدایه مولد هورمون اکسین بالاتر (AC43-III)، بیشترین درصد جوانه­زنی را نشان دادکه به­عنوان بهترین تیمار معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation of Azospirillum and evaluation of the effect of four superior isolates on the germination of Canola seeds

نویسندگان [English]

  • N. Ghaderi 1
  • M. Olamaee 2
  • M.H. Arzanesh 3
  • Y. Mohammadnezhad 4
  • A.R. Rabiezadeh 5

1 Former M.Sc. Student, Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2 Assistant Professor, Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Assistant Professor, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Golestan Province

4 Academic Staff of Research Center of Agricultural and Natural Resources of Golestan Province

5 Expert of Soil Laboratory, Research Center of Agricultural and Natural Resources of Golestan Province

چکیده [English]

Azospirillum is one of the plant growth-promoting bacteria which is in the rhizosphere and the intercellular of the cereals and other plant roots. One of the characteristics of this bacterium, considered in this study, was its effect on the germination ability of inoculated seeds. In this research, 58 Azospirillum isolates were isolated from 38 samples of soils and canola roots from the different regions of Golestan province, Iran and then they were compared to select superior growth promoting isolates. The effect of inoculation with 4 superior isolates along with control (noninoculated) was evaluated on some germination parameters of canola seeds (Hayola 401) in randomized complete block design (RCBD) with 8 replications. Results showed that germination percentage, average of germination time andgermination rate were significantly different (p<0.01) among various isolates. The inoculationof canola seeds germination percentage and germination rate decreased and germination time increased as compared to the control. AC34-III isolate produced the minimum amount of auxin, so the lowest germination percentage and germination rate were attributed to it compared with other isolates. Moreover the higher auxin-producing isolate )Ac43-III( showed the maximum germination percentage that was introduced as the best bacterial treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum spp
  • Canola (Brassica napus L.)
  • Germination