نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

جهت بررسی تاثیر تیمارهای اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک به عنوان ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه گلابی رقم سردرود، تیمار اسید سیتریک در غلظت‌های صفر، 25/0، 5/0و 1 میلی مول در لیترو تیمار اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 1 و 2 میلی­مول در لیتر و همچنین ترکیبات مختلف این تیمارها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی استفاده شد. میوه ها پس از تیمار به مدت 90 روز در انبار سرد5/0±0 درجه سانتی­گراد نگهداری شدند. در همه تیمارها، میزان اسید آسکوربیک، اسیدهای آلی کل، محتوای فنل کل، محتوای آنتی­اکسیدان کل و سفتی بافت میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که میوه­های تیمار شده با اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک به ترتیب در غلظت­های 1و 2 میلی­مول در لیتر تاثیر معنی­داری روی محتوای فنل کل، آنتی­اکسیدان کل،اسیدهای آلی کل و اسید آسکوربیک داشتند. اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک از نرم شدن میوه­ها طی دوره نگهداری جلوگیری کردند. نتایج نشان داد که استفاده از اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک می­تواند راهبردی موثر درتکنولوژی پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ٍEffect of postharvest treatments of citric acid and salicylic acid on quality attributes of pear cv. sardrod fruit during storage

نویسندگان [English]

  • R. Jalili Marandi 1
  • Z. Shafaei 2

1 Associate Professor Department of Horticulture Urmia University, Iran

2 M.Sc. Student Department of Horticulture Urmia University, Iran,

چکیده [English]

In order to investigate the effects of citric acid and salicylic acid as natural compositions on storage life and quality attributes of pear cv .Sardrod fruits, citric acid at 0, 0.25, 0.5 and 1 mmol L- 1 and salicylic acid at 0, 1 and 2 mmol L-1 and different combinations of these treatments, a factorial experiment was conducted in based on completely randomized design. After treatment, fruits were stored at 0 ±0.5 °C for 90 days. The amount of ascorbic acid, total acidity, total phenolics, total antioxidant capacity and fruit firmness was measured in all treatments. The results showed that treated fruits with citric acid (1 mmol L-1)  and salicylic acid (2 mmol L-1) had a significant effect on total phenolics, total antioxidant, total acidity and ascorbic acid. Citric acid and salicylic acid prevented fruit softening during storage. The results indicated that the use of citric acid and salicylic acid can be introduced as an effective and successful strategy in postharvest technology of the Pear cv. Sardrud fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total antioxidant capacity
  • Total phenolics
  • Ascorbic acid
  • Postharvest treatments