نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

به منظور بررسی اثرات تلفیقی قارچ میکوریز- آربسکولار و اسید سالیسیلیک بر میزان جذب و انتقال عناصر غذایی دانهال‌های پسته رقم ابارقی در شرائط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا گردید که دارای سه فاکتور میکوریز در دو سطح (با و بدون میکوریز)، اسید سالیسیلیک در سه سطح ( 0، 5/0 و 1 میلی مولار) و تنش خشکی در چهار سطح (دور آبیاری یک روز، سه روز، شش روز و ده روز در میان) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی میزان پتاسیم کل و اندام هوایی، آهن، روی و مس کل و اندام هوایی و منگنز اندام هوایی را افزایش معنی‌داری داد ولی پتاسیم و منگنز ریشه و فسفر اندام هوایی را کاهش داد. کاربرد میکوریز میزان پتاسیم کل و اندام هوایی، فسفر، آهن، روی و مس کل و اندام هوایی را افزایش ولی آهن ریشه و منگنز اندام هوایی و ریشه را کاهش داد. کاربرد اسید سالیسیلیک پتاسیم کل و اندام هوایی را افزایش ولی پتاسیم، مس و منگنز ریشه، آهن و روی کل و ریشه را کاهش داد. همزیستی میکوریزی بیشترین نقش را در جذب و انتقال عناصر به ویژه فسفر و پتاسیم ایفا نمود در حالی که کاربرد اسید سالیسیلیک به تنهایی تاثیر چندانی بر جذب و انتقال عناصر نداشت. کاربرد اسید سالیسیلیک یک میلی مولار به همراه میکوریز بالاترین میزان پتاسیم اندام هوایی را نشان داد. با توجه به نقش پتاسیم و فسفر در ایجاد مقاومت به تنش خشکی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که کاربرد میکوریز به تنهایی و تا حدی در تلفیق با اسید سالیسیلیک توانست در ایجاد مقاومت دانهال‌های پسته رقم ابارقی نسبت به خشکی، نقش مثبتی ایفا ‌نماید. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of arbuscular mycorrhizae and salicylic acid on nutrient elements content of abareqi pistachio seedling under drought stress

نویسندگان [English]

  • M.H Shamshiri 1
  • M.R. Hasani 2
  • H.R. Karimi 1
  • M. Esmaail Zadeh 1

1 . Assistant Professor, Department of Horticultue Science, Faculty of Agriculture, Valiasr University of Rafsanjan, Iran

2 . M.Sc. Student, Department of Horticultue Science, Faculty of Agriculture, Valiasr University of Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

To investigate the combined effects of arbuscular mycorrhizae fungus and salicylic acid on nutrient uptake and distribution of Abareqi Pistachio seedlings under drought stress, an experiment was conducted using a completely randomized design with two mycorrhizae treatments (with or without mycorrhiza), three salicylic acid levels (0, 0.5, 1mM) and four drought stress levels (irrigation with 1, 3, 6 and 10 days intervals). The results indicated that drought strees increased total and shoot K, Fe, Zn, Cu and shoot Mn significantly but it decreased root K and Mn and shoot P. Mycorrhizal application increased total and shoot K, P, Fe, Zn and Cu but reduced root Fe and root and shoot Mn. Salicylic acid application increased total and shoot k but reduced root K, Cu and Mn and total and root Fe and Zn. Mycorrhizal symbiosis had the main role in elements uptake and distribution of K and P while salicylic acid application had a little effect on elements absorption and movement. The maximum amount of shoot K was obtained with mycorrhizae and salicylic acid at 1mM concentration. With respect to the role of K and P in drought resistance, it could be concluded that the use of mycorrhiza alone and in combination with salicylic acid, in part, played a positive role in drought tolerance of Abareqi pistachio seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Mycorrhizae
  • Nutrient elements
  • Pistachio
  • Salicylic acid