نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش در راستای مقایسه خصوصیات مختلف میوه خرمای گرده افشانی شده و نشده دو رقم شاهانی و پیارم در مراحل مختلف رشد صورت گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه های گرده افشانی شده و نشده دو رقم، طی چهار مرحله کیمری، خلال، رطب و تمار مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده، در میوه های گرده افشانی شده طول و قطر میوه از مرحله کیمری به مرحله خلال افزایش قابل توجهی نشان داد (در پیارم طول میوه از17 به 46 میلی متر و در شاهانی از14 به 43 میلی متر). وزن میوه طی رشد و نمو، در مرحله خلال به حداکثر میزان خود رسید (در پیارم به 10 و در شاهانی به 7 گرم). درصد رطوبت به طور پیوسته کاهش یافت به طوری که در مرحله تمار در شاهانی به 22 و در پیارم به 20 درصد رسید. کل مواد جامد محلول طی رشد و نمو میوه افزایش نشان داد. میزان فنول و فلاونوئید ها و درصد خاکستر ابتدا بالا بود اما در مراحل آخر به تدریج کاهش یافت. در میوه های گرده افشانی نشده تغییر قابل توجهی در میزان عناصر سدیم و پتاسیم، خاکستر و وزن میوه طی مراحل مختلف مشاهده نگردید. اگر چه همزمان با رشد میوه، ماده خشک و درصد مواد جامد محلول افزایش یافت اما در مقایسه با میوه های گرده افشانی نشده ناچیز بود. به طور کلی میوه در هر دو رقم منحنی رشد سیگموئیدی نشان داد. میوه های پارتنوکارپ در مقایسه با میوه های گرده افشانی شده میزان فنل کل و فلاونوئید بیشتری داشتند درحالیکه در سایر صفات مقدارکمتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparision of physicochemical characterristic of pollinated and unpollinated Piarom and Shahani Date Palm during fruit growth and development

نویسندگان [English]

  • S. Rastegar 1
  • M. Rahemi 2

1 PhD student, of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Professor, of Horticultural Science, Department of Horticultural Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

This research compared different characteristics of pollinated and unpollinated fruit of ٬Shahani٫ and ٬Piarom٫ date palms during fruit development. Physical and chemical characteristics of the pollinated and unpollinated fruits of two cultivars were studied during Kimri, Khalal, Rutab and Tamar stages. The results of variance analysis indicated that, in pollinated fruit, length and diameter increased strongly from Kimri to Khalal stages (17 to 37 mm in ٬Piarom٫ and 14 to 19 mm in ٬Shahani٫). The fruit weight reached a maximum at the immature yellow (Khalal) stage during fruit development. Moisture pencentage decreased continually especially in the Tamar stage and rech to 22 and 20 in ٬Shahani٫ and ٬Piarom٫ respectively. Total soluble solids (TSS) increased progressively during fruit development. The concentration of flavonoid and phenol contents and ash percentage was highest at early stages and then gradually decreased during fruit development to lower concentrations during ripening. Unpollinated fruit did not changed in mineral, ash and fruit weight during fruit ripening. Although TSS increased during fruit development, it was not significant in comparison with pollinated fruit. In general, the fruit of two cultivars, show sigmoid curve. Compored to Unpollinated fruit, pollinated fruit has more phenol and flavonoid but their other characters were lower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date palm
  • Parthenocarpy
  • Ripening
  • chemical composition