نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاروزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اصلاح نباتات بیوتکنولوژی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاوری دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پاکلوبوترازول بر تولید ریزغده سیب‌زمینی در سیستم هواکشت، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از سیب‌زمینی رقم ساوالان انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول (0، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) و زمان محلول پاشی اندام‌های هوایی (30 و 50 روز پس از انتقال گیاهان به سیستم هواکشت) بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل پاکلوبوترازول در زمان اعمال تیمار برای متغیرهای تعداد، وزن تر و خشک ریزغده، ارتفاع گیاه و فاصله میانگره‌ای معنی‌دار بود. مقایسه میانگین ترکیب‌های تیماری مورد بررسی نشان داد که استفاده از 50 میلی‌گرم در لیتر پاکلوبوترازول، 50 روز پس از انتقال گیاهان به سیستم هواکشت، بیشترین تعداد ریز غده (9/6)، وزن تر (65 گرم) و وزن خشک ریزغده (11 گرم)، وزن خشک ریشه (2/3 گرم) و قطر ساقه (03/9 میلی‌متر) را تولید نمود. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از 50 میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول،در زمان شروع ریزغده‌زایی گیاهان در سیستم هواکشت، باعث تولید بیشترین تعداد ریزغده در گیاه و نیز بالاترین عملکرد ریزغده در واحد سطح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of paclobutrazol on mini-tuber production and vegetative characteristics of potato (Solanum tuberosum L.) in the aeroponic system

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei 1
  • A. Moieni 2
  • H. Dehghani 3
  • Z. Movagedi 4

1 M.Sc. Student of plant breeding, Department of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran

2 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Tarbat Modares University, Iran

3 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Tarbat Modares University, Iran

4 Ph.D. Student of Plant Breeding, Department of Agriculture, Tarbiat Modares University, Iran

چکیده [English]

In the present research, the effect of paclobutrazol was investigated on mini-tuber production in potato (cultivar Savalan), in the aeroponic system in a factorial experiment based on a randomized complete blocks design with three replications. The first factor was paclobutrazol with 3 levels (0, 50 and 100 mg / l) and the second factor was time of treatment application in 2 levels (30 and 50 days after transplanting plants to the aeroponic system). Results showed that the interaction effect between paclobutrazol concentration and  treatment application time was significant in the number of mini-tubers, mini-tuber fresh and dry weights, plant height and internodes distance traits. Mean comparison for the treatment combination showed that the use of 50 mg/l paclobutrazol in 50 days after transplanting plants to the aeroponic system produced the highest number of mini-tuber (6.9), fresh weight (65 g), dry weight of mini-tuber (11 g), dry weight of root (3.2 g) and stem diameter (9.03 mm). Also, results showed that the use of 50 mg / l of Paclobutrazol during the early stage of mini-tuberization produced the highest number of mini-tuber / plant and mini-tuber yield in m2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato
  • Aeroponic
  • Paclobutrazol
  • Mini-tuber
  • Savalan