مقایسه اثرات بسترهای مختلف کاشت بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی رقم پوما Chrysanthemum morifolium cv. Puma در دو سیستم هیدروپونیک و آکواپونیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجا

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رفسنجان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رفسنجان

چکیده

با گسترش کشت هیدروپونیک در تولید محصولات باغبانی، تقاضا برای مواد اولیه بستر نیز افزایش یافته است و نیاز به مطالعات بیشتر برای یافتن بهترین بستر با توجه به خصوصیات گیاهان مورد کشت، ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور پژوهشی بر روی گل داوودی رقم پوما به صورت  فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور بسترهای کاشت مختلف (کوکوپیت :پرلایت با نسبتهای 100:0، 75:25، 50:50، 25:75، 0:100) و سیستم کشت (آکواپونیک و هیدروپونیک) و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند که نوع سیستم و بسترهای کشت مختلف و هم‌چنین برهمکنش آن‌ها اثر معنی‌داری بر خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی داشتند. بر اساس نتایج ، سیستم هیدروپونیک در بهبود شاخص ها از لحاظ تمام شاخص‌های رشد رویشی در سطح بالاتری نسبت به سیستم آکواپونیک قرار داشت. در بستر 100% پرلایت وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی پایین‌ترین مقدار بود در حالی که گیاهان در بسترهای 25% پرلایت :75% کوکوپیت از نظر شاخص‌های وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی بالاترین میزان را دارا بوده و معنی دار شدند. بنابراین‌ از لحاظ صفات رویشی بهترین بستر 25% پرلایت :75% کوکوپیت معرفی می‌شود. سیستم هیدروپونیک از نظر صفات زایشی مثل تعداد گل در هر بوته، تعداد گل روی هر شاخه، تعداد غنچه، شاخص کیفیت و طول شاه‌گل نسبت به سیستم آکواپونیک تفاوت معنی‌دار نشان داد. گیاهان در سیستم هیدروپونیک در بستر 50% پرلایت:50% کوکوپیت بیشترین تعداد گل را داشتند، اگر چه این افزایش در تعداد گل باعث کاهش کیفیت گل‌ها نسبت به محیط کشت های دیگر حاوی کوکوپیت شد. این در حالیست که در سیستم آکواپونیک بیشترین تعداد گل در هر بوته در تیمار پرلایت تنها مشاهده شد. به طور کلی گیاهان در بستر کشت مخلوط کوکوپیت و پرلایت بخصوص در نسبتهای بالای کوکوپیت25% پرلایت :75% کوکوپیت بهترین رشد را داشتند که دلیل آن مربوط به خصوصیات فیزیکی خوب پرلایت و خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی کوکوپیت خصوصاً توانایی نگه‌داری بالای آب و مواد غذایی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison of various Substrates impact on yield and quality of Chrysanthemum ×morifolium cv. Puma in Hydroponic and Aquaponic systems

نویسندگان [English]

  • M. Alaei 1
  • H.R. Roosta 2
  • N. Mortazavi 3
  • H. Alaei 4
1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Zanjan University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Zanjan University
4 Assistant Professor, Department of Plant pathology, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Abstract
With expansion of hydroponic culture, demand for subsrate materials also has increased and necessity for more study to find the best substrate according to the plant characteristics seems to be necessary. For this purpose, a study was carried out on chrysanthemum cv puma using a factorial design with two factors, first a different substrate (cocopeat: perlite, 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, 100:0) and second, a culture system (aquaponic and hydroponic) with compeletly randomized design and three replicates for 5 months. Results of ANOVA showed that the culture system and substrate form and their interaction has a significant (p<0.01) effect on chrysanthemum quantity and quality characteristics. According to the results of this study, in hydroponic system, vegetative growth characteristics of plants were higher compared to aquaponic. In substrate with 100% pelite, fresh and dry weight of roots and shoots were the lowest, whereas plants in 25% perlite+75% cocopeat had the highest fresh and dry weight of roots and shoots. Thus, the substrate ratio of 25% perlite+75% cocopeat was the best substrate for vegetative growth. There was a significant difference between hydroponic and aquaponic in reproductive characteristics of plants e.g., flower number per plant, flower number on one shoot, flower bud number, quality index and length of king flower. Plants in hydroponic system had the highest flower in the substrate ratio of 50% perlite+50%cocopeat, although this increment in flower number caused the reduction of flowers quality compared to other cocopeat contained substrates, whereas, in aquaponic system the highest flower number of plants was observed in 100% perlite substrate. Generally, plants in the substrate with mixture of cocopeat and perlite especially in the higher ratios of cocopeat had the best growth which is related to good physical characteristics of perlite and good physicochemical characteristics of cocopeat especially higher water and nutrient maintenance of cocopeat. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaponic
  • Chrysanthemum
  • Hydroponic
  • Reproductive growth
  • Substrate
  • Vegetative growth