اثر اسید جیبرلیک و بنزیل‌آدنین بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران در اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما (ام التمیر)

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر صفات کمی و کیفی خرمای رقم استعمران (سایر)، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. عوامل آزمایشی شامل 2 زمان محلول‌پاشی (20 و 40 روز بعد از گرده‌افشانی) در کرت‌های اصلی و 9 ترکیب هورمونی: شاهد (آب مقطر)،50 میلی­گرم در لیتر بنزیل آدنین‌(BA)، 100 میلی­گرم در لیتر  BA،100 میلی­گرم در لیتر  اسید جیبرلیک (GA3)، 200 میلی­گرم در لیتر  GA3، 100  میلی­گرم در لیتر GA3+50 میلی­گرم در لیتر BA، 100 میلی­گرم در لیتر GA3+100 میلی­گرم در لیتر BA، 200 میلی­گرم در لیتر GA3+50 میلی­گرم در لیتر BA و 200  میلی­گرم در لیتر GA3+100 میلی­گرم در لیتر BA، در کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده زمان هورمون‌پاشی و ترکیب هورمونی در صفات سفتی میوه، عملکرد، تعداد میوه در هر خوشه، قند احیاء، غیر احیاء، کل تاثیر معنی‌داری داشتند. زمان اول هورمون‌پاشی تاثیر معنی‌داری بر صفات قطر، نسبت طول به قطر، سفتی، وزن خشک، عملکرد، تعداد میوه در هر خوشه، قنداحیاء، قند غیر احیاء، قندکل، و درصد آب میوه و وزن بذر داشت. همچنین زمان دوم هورمون‌پاشی در صفات وزن و قطر بذر، عملکرد، تعداد میوه در هر خوشه، قنداحیاء، قند غیر احیاء، قندکل، معنی‌دار بود. مقایسات میانگین‌ها نشان داد که ترکیب هورمونی 200   میلی­گرم در لیتر GA3+100 میلی­گرم در لیتر BA، بهترین تاثیر را بر صفات وزن تر، سفتی، درصد آب، نسبت گوشت به بذر میوه، درصد قند احیاء، تعداد میوه در خوشه و عملکرد در هر خوشه، خرمای رقم استعمران داشته و قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of GA3 and BA on quantitative and qualitative traits of Date palm (cv. Estaamaran) in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M. Jalali 1
  • N. Moallemi 2
  • S.M.H. Mortazavi 3
  • A. Torahi 4
1 M.Sc. Student in Department of Horticulture, Shahid Chamran University of ahvaz, Iran
2 Professor in Department of Horticulture, Shahid Chamran University of ahvaz, Iran
3 Assistant Professor in Department of Horticulture, Shahid Chamran University of ahvaz, Iran
4 Academic member of Date Palm and Tropical Fruits Research Institute of Iran
چکیده [English]

Growth regulators have important effects on improvement of quality and quantity of horticultural commodities. In this research, to study the effects of plant growth regulators (PGRs) on quantitative and qualitative traits of date fruit cv. Estaamaran, an experiment was conducted in the palm collection of date palm tropical fruits research institute of Iran Ahvaz in 2010. The experiment was split plot in block completely randomized design with four replications. Experimental factors included 2 times of hormone spraying (20 and 40 days after pollination) in main plots and 9 hormonal mixture (control: distilled water), 50 ppm BA, 100 ppm BA, 100 ppm GA3, 200 ppm GA3, 50 ppm BA+ 100 ppm GA3, 100 ppm BA+ 100 ppm GA3, 50 ppm BA+ 200 ppm GA3, 100 ppm BA+ 200 ppm GA3) in sub plots. Different parameters including fresh weight, length, diameter, L/D, firmness, dry weight and fruits water content, length and diameter of seed, pH, total acidity (TA) and total soluble solids (TSS) of fruits were measured. The results showed that direct effects of hormone spraying time and hormonal mixture had significant effects on parameters such as fruit firmness, yield, fruit's number in clusters, reducing, non reducing and total sugars. First time of hormone spraying had a significant effect on diameter, L/D, firmness, dry weight, fruits water content and seed weight, yield, fruit's number in clusters, reducing, non reducing and total sugars. Also, second hormone spraying time was significant on traits of seed weight and diameter, yield, fruit's number in a clusters, reducing, non reducing and total sugars. Mean comparisons showed that hormonal mixture of 100 ppm BA+ 200 ppm GA3 had the best affect on traits of palm date cv. Estaamaran and could be recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benzyl Adenine (BA)
  • Gibberellic Acid (GA3) and hormone spraying