اثر طول قلمه و غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی (Willd. (Bougainvillea spectabilis

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، گروه باغبانی، گرایش گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برای ارزیابی طول های مختلف قلمه و غلظت های متفاوت ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی گل کاغذی، پژوهشی در شرایط فضای آزاد از اسفند ماه 1389 تا اردیبهشت 1390 در شهرستان خرمشهر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح طول قلمه چوب سخت ( 5، 10، 15 و 20 سانتی متر) و هفت سطح هورمون ایندول بوتیریک اسید (صفر، 500، 1000، 1500، 2000، 2500 و 3000 میلی گرم در لیتر) در 4 تکرار (هر تکرار شامل 10 قلمه) انجام شد. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه بود. آنالیز آماری توسط نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها در سطح 5% آزمون دانکنانجام گردید. نتایج نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی در غلظت 2000 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید به مدت یک دقیقه بدست آمد و همچنینباعث افزایش طول و تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه گردید. از میان طول های مختلف، طول قلمه 15 سانتی متر، بیشترین تأثیر را بر صفات درصد ریشه زایی، وزن تر و خشک ریشه و تعداد ریشه داشت. بنابراین غلظت 2000 میلی گرم در لیتر و طول 15 سانتی متر بیشترین تأثیر را در افزایش ریشه زایی قلمه های گل کاغذی نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of cutting size and IBA concentrations on rooting of hard wood cuttings in Bougainvillea spectabilis Willd

نویسندگان [English]

  • Z. Rashoudi 1
  • A. Abotalebi 2
  • M. Chehrazi 3
1 M.Sc., Department of Horticulture Science, College of Agriculture, of Islamic Azad University
2 Associate Professor, Department of Horticulture Science, College of Agriculture, of Islamic Azad University, Jahrom Branch
3 Assistant Professor, Department of Horticulture Science College of Agriculture, Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of various lengths of cutting and different concentrations of indole butyric acid (IBA) on Bougainvillea spectabilis rooting, a research in outdoor conditions was conducted in Khorramshahr between march 2010 and may 2011. A factorial experiment was performed in a randomized complete blocks design with four different lengths of hardwood cuttings (5, 10, 15 and 20 cm) and seven IBA levels (0, 500 , 1000, 1500, 2000 , 2500 and 3000 mg/l) in 4 replicates (each replicate contained 10 cuttings). The Measured factors included rooting percent, root number, root length, fresh and dry weight of roots. SPSS software for statistical analysis and comparison of means was performed by Duncan's test at 5% level. The results showed that the highest rooting percentage belonged to 2000 mg/l of IBA, which led to increasing root length, root number, root fresh and dry weight at 5% level. Results also indicated that the highest rooting percent of cuttings, root fresh and dry weight and root number was obtained with 15 cm cutting. Therefore, the highest rooting percentage belonged to 2000 mg/l of IBA and 15 cm cutting

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bougainvillea spectabilis
  • hardwood cutting
  • IBA
  • rooting