اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا

2 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا

3 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا

چکیده

در این پژوهش اثر دو نوع محیط کشت DKW (Driverand Kuniyuki Walnut Medium) و WPM(Woody Plant Medium) و سه غلظت صفر، 5/0 و 1 میکرو مولار از هورمون بنزیل آدنین(BA) بر میزان استقرار ریز نمونه­های قلمه تک­گره از گردوی ژنوتیپ منتخب 305 بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. همچنین اثر دو نوع هورمون سیتوکینینی بنزیل­آدنین و کینتین(Kn) در سه غلظت4/4، 6/6 و 8/8 میکرو مولار همراه با دو غلظت از هورمون ایندول بوتیریک اسیدIBA)) 05/0 و 1/0میکرو مولار بر پرآوری ریز نمونه­های استقرار یافته در محیط انتخاب شده از آزمایش مرحله­ی قبل، بصورت طرح کاملاً تصادفی نا متعادل مورد بررسی قرار گرفت. تمامی داده­ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین آن­ها با آزمون چند دامنه­ای دانکن تجزیه و تحلیل شدند. هدف از آزمایش استقرار، تعیین مؤثرترین محیط کشت و بهترین ریز نمونه­ها برای انتقال به مرحله بعدی بود. مقایسه میانگین داده­های حاصل از این آزمایش نشان داد از نظر شاخص تعداد گره و برگ، محیط کشت DKW مؤثر تر از WPM بوده است. بین دو غلظت 5/0 و 1 میکرو مولار بنزیل­آدنین نیز در هیچیک از شاخص­های اندازه گیری شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما اختلاف آنها نسبت به تیمار شاهد معنی دار بود. با تعیین مؤثرترین محیط کشت در مرحله­ی استقرار، از آن برای مرحله بعدی استفاده شد. نتایج مقایسه میانگین داده­ها در مرحله پرآوری نشان داد که بنزیل­آدنین در غلظت 8/8 میکرو مولار دارای بیشترین شاخص­های رشد بود و با غلظت 4/4 میکرو مولار اختلاف معنی داری داشت. نتایج کلی این آزمایش نشان می­دهد که بنزیل­آدنین مؤثرتر از کینتین عمل نموده است و در تمامی تیمار­ها با افزایش غلظت سیتوکینین­ها صفات مورد بررسی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of culture media and cytokinin on the primary steps of walnut micro propagation, selected genotype 305

نویسندگان [English]

  • Sh. Mohamadi Nejad 1
  • M. Gholami 2
  • M. Esna Ashari 3
1 MSc. Student in Horticultural Sciences, Bu-Ali Sina University
2 Professor in Horticultural Sciences, Bu-Ali Sina University
3 Associate Professor in Horticultural Sciences, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

This research was conducted through a factorial experiment with two factors including culture media (DKW and WPM) and Benzyl Adenine (BA) at three concentrations (0: control, 0.5 and 1.0 µm) for establishment of single node explants of Persian walnut, selected genotype 305, based on a completely randomized design. Thus, the effect of two cytokinin hormones (BA and Kinetin) in three concentrations (4.4, 6.6 and 8.8 µm) with IBA in two concentrations (0.05 and 0.1 µm) were studied on the proliferation of explants established on the selected medium. The results obtained from the proliferation step were analyzed through unbalanced complete randomized design. The aim of the establishment test was to determine the most effective medium for transmission to the next step. The mean comparison of the data for number of nodes and leaves showed that DKW medium performed better than WPM. Also, no significant difference was observed between 0.5 and 1 µm of BA concentrations. But a significant difference was observed between treatments with 0.5 and 1 µm of BA concentrations. Based on these results, the DKW medium was continued to be used in the next experiments. Results of mean comparison of data showed that the higher rates of growth indices were observed with 8.8 µm BA which only had a significant difference with 4.4 µm of BA. Overall results at this stage showed that BA performed better than Kinetin, and the rate of all investigated traits increased when cytokinin concentration increased. All data were analyzed with SAS software and the means of data were compared using Duncan's multiple range test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian walnut
  • genotype
  • Culture medium
  • Proliferation and tissue culture