نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

انتقال مجدد مواد پروده به دانه­ها، یکی از شاخص­های فیزیولوژیکی مهم در تشکیل عملکرد دانۀ غلات است. به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم (200، 300 و 400 میلی­گرم پتاسیم در کیلوگرم خاک) بر انتقال مجدد کربوهیدرات­های محلول، دو رقم گندم نان با طول دورۀ رسیدگی متفاوت (ویریناک و چمران به ترتیب به عنوان ارقام زودرس و متوسط رس) در یک آزمایش گلدانی در شرایط مزرعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقادیر کربوهیدرات محلول در ساقۀ هر دو رقم در سطح 300 میلی­گرم در کیلوگرم از زمان گلدهی تا رسیدگی افزایش بیشتری داشت و بنابراین ذخیرۀ کربوهیدرات محلول ساقه در این سطح نسبت به دو سطح کودی دیگر بیشتر بود. علی­رغم مقادیر پایین پتاسیم در سطح 200 میلی­گرم در کیلوگرم، قندهای محلول برگ در هر دو رقم بالا بود ولی در مقابل قندهای محلول ریشه کاهش بیشتری نشان داد. پتاسیم سبب افزایش میزان نشاستۀ دانه در طی دورۀ پر شدن دانه گردید. به طورکلی پتاسیم سبب افزایش کربوهیدرات اندام­های مختلف گندم گردید. همچنین انتقال مجدد در سطح 200 میلی­گرم در کیلوگرم پتاسیم در هر دو رقم به دلیل داشتن دوام سطح برگ کمتر نسبت به دو سطح دیگر بیشتر بود و رقم ویریناک نیز نسبت به چمران انتقال مجدد مواد فتوسنتزی بیشتری نشان داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of potassium on soluble carbohydrate remobilization in two bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • A. Alizadeh 1
  • M. Nabipoor 2
  • A. Rahnama 3

1 M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University, Iran

2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University, Iran

3 . Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Chamran University, Iran

چکیده [English]

Side transportation of storage carbohydrates is one of the most important physiological indices in yield formation. In order to study potassium variation levels (200, 300 and 400 mg kg-1) on side transportation and soluble carbohydrate contents in two wheat cultivars with different maturity period (Veerynak and Chamran as early and medium maturity types, respectively), a pot experiment was carried out in the glasshouse using a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications in Shahid Chamran University of Ahvaz. The stem soluble carbohydrate in both cultivars was higher at 300 mg kg-1 from flowering to maturity stages at this potassium level. Total soluble carbohydrate was higher at 300 mg kg-1 than two other potassium levels. Leaf soluble carbohydrate in both cultivars was higher at 200 mg kg-1, although the potassium level was lower. Potassium was also caused to increase grain starch during the grain filling period. In general, due to lower leaf area duration in both cultivars, remobilization was lower at 200 mg kg-1 than other levels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium
  • soluble carbohydrate
  • Remobilization
  • wheat