بررسی مراحل فنولوژی و برخی از شاخص‌های رشد در ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

چکیده

به منظور بررسی مراحل فنولوژی، برخی از شاخص­های رشد و خصوصیات کمی و کیفی ارقام ساوالان، سانته و کوزیما آزمایشی به مدت یک سال (90-1389) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام گرفت. غده­ها در اواخر دی ماه کشت و اواخر اردیبهشت ماه برداشت شدند. نتایج حاصل نشان داد که طولانی بودن مرحله رشد و نمو جوانه­ها و  بالا بودن دما در مرحله حجیم شدن غده­ها سبب گردیده که عملکرد سیب­زمینی در خوزستان از مناطق معتدل کشور کمترشود. در خوزستان مرحله رشد سبزینه­ای کوتاه بود و مرحله مسن شدن مشاهده نگردید. سرعت رشد اندام های هوایی و غده درمراحل اولیه رشد و نمو افزایش و پس از رسیدن به حداکثر کاهش یافت. رقم ساوالان به دلیل دارا بودن بیشترین سرعت رشد غده (04/19 گرم در روز در مترمربع) و سرعت رشد محصول (72/21 گرم در روز در مترمربع)، حداکثر عملکرد ماده خشک غده(20/4 تن در هکتار) در واحد سطح را تولید نمود. بیشترین سرعت رشد  نسبی گیاه (598/0 گرم در گرم در روز) و غده (320/0 گرم در گرم در روز)  به ترتیب به ارقام ساوالان و کوزیما مربوط بود. رقم کوزیما حداکثر عملکرد کل (91/19 تن در هکتار) و قابل فروش (38/18 تن در هکتار) را به خود اختصاص داد ولی از نظر این صفات اختلاف این رقم  با رقم ساوالان معنی­دار نبود. بیشترین درصد ماده خشک غده (38/22) به رقم ساوالان تعلق داشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation in to the phenology stages, some growth indices and qualitative and quantitative characteristics of three potato (Solanum tuberosum L.) cultivars

نویسندگان [English]

  • A. Darabi 1
  • A. Eftekhari 2
1 Assistant Professor, Agricultural and Natural Resource Research Center of Khouzestan
2 Assistant Professor, Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

In order to study phenology, some growth indices and qualitative and quantitative characteristics of potato cultivars (Savalan, Sante and Cozima) an experiment was conducted for one year (2010-2011) at Behbahan Agriculture Research Station. The experimental design was randomized complete block design with three treatments and three replications. Tubers were planted at mid January 2010 and were harvested at mid May 2011. The results indicated that the yield of potato in Khouzestan province is lower than that in temperate regions due to the long sprout development stage and high temperature during the tuber bulking stage. The duration of the vegetative stage was short and the maturation stage was not observed. The haulm and tuber growth rate increased during the early season while reached a maximum value, following decline in the late season. The tuber and crop growth rate of Savalan cultivar (19.4 and 21.72 g m-2 day-1 respectively) was higher than other cultivars. Therefore, this cultivar produced the highest yield of tuber dry weight (4.20 t ha-1). The maximum of relative growth rate (0.598 g g-1 day-1) and maximum of tuber growth rate (0.320 g g-1 day-1) belong to Savalan and Cozima cultivars respectively. Cozima cultivar produced the highest total and marketable yield (19.91 and 18.38 t ha-1 respectively). In regard to, total and marketable yield the difference between Cozima and Savalan cultivars was not significant. Savalan cultivar produced the highest tuber dry weight percentage (22.38)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth analysis
  • Relative growth rate
  • Crop growth rate
  • Tuber initiation