بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره برگ پوسیده گردو بر برخی از صفات فیزیولوژیک یولاف وحشی (Avena fatua L.)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه مهندسی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

3 استادیار گروه زراعت مهندسی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی برگ گردو در کنترل علف­هرز یولاف وحشی، آزمایشی به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در محل گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهر‌کرد اجرا شد. تیمارها شامل غلظت عصاره (در پنج سطح شامل صفر، 5/12، 25، 50 و 100 درصد) و نحوه مصرف عصاره (به دو صورت خاک­کاربرد و محلول­پاشی) در نظر گرفته شدند. در این آزمایش به بررسی صفات سطح برگ، کلروفیل a و b، پایداری دمای گیاه و پروتئین برگ پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد غلظت 50 و 100 درصد عصاره برگ گردو منجر به کاهش سطح و کلروفیل برگ و پایداری دمای گیاه گردید، در حالی­که مقدار پروتئین برگ تیمارهای غلظت عصاره نسبت به شاهد افزایش یافت. مصرف عصاره به روش خاک­کاربرد به ویژه در زمان دو برگی نیز توانست کلروفیل و سطح برگ را به طور مؤثری کاهش دهد. با توجه به نتایج می­توان با استفاده از غلظت­های نه چندان بالای عصاره برگ گردو در کنترل این علف هرز، در راستای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست بهره مند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Allelopathic effects of walnut decomposed leaf extract on some physiological traits of wild oat (Avena fatua L.)

نویسندگان [English]

  • E. Ghojavand1 1
  • A. Danesh-Shahraki2 2
  • A. Tadayon 3
1 M.Sc. in Agroecology, Shahrekord University
2 Assistant Professor of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
3 Assistant Professor of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
چکیده [English]

In order to evaluate the allelopathic effects of decomposed walnut leaf extract on some physiological traits of wild oat (Avena fatua L.) an experiment was conducted in Shahrekord University in 2010. This experiment was arranged as a factorial experiment with randomized complete block design with three replications in the glasshouse. Factor A included, five treatments of 0, 12.5, 25, 50 and 100 % of walnut decomposed leaf extraction and Factor B included three methods of soil applicant at the in time of planting and soil applicant and spray extraction at the two-leaf stage. In this study, some traits such as leaf area, chlorophyll a and b, crop temperature stability and Leaf protein were measured. The results showed that use of 50 and 100% of extract reduced leaf area and leaf chlorophyll content significantly while the leaf protein content increased. Moreover, soil application of extract, especially in two-leaf stage, reduced leaf area and leaf chlorophyll content significantly. In conclusion, walnuts potentially have the ability to be used in weed management. Furthermore, in compliance with principles of sustainable agriculture, putting this method to use has the least environmental impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • Crop temperature Stability
  • Chlorophyll content