نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار علوم باغبانی (گیاهان زینتی)، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 استادیار گروه مهندسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

5 استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور بررسی اثر سایه، مواد آلی و زمان کاشت بر خصوصیات گل بستری لیسیانتوس رقم پا کوتاه Matador آزمایشی در سال 1390 در گلخانه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو سطح سایه 50% و 70% به عنوان فاکتور اصلی، دو زمان کاشت (13 اردیبهشت و 9خرداد) به عنوان فاکتور فرعی و سه سطح مواد آلی (0، 5 و 10 کیلوگرم کود حیوانی در متر مربع) به عنوان فاکتور فرعی در فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد سایه 50% باعث افزایش ارتفاع، قطر گل، میزان کلروفیل و وزن تر و خشک بوته­ها گردید. طولانی­ترین مدت گلدهی در تیمار سایه 50% مشاهده شد. همچنین گیاهان در این تیمار سریع­تر از تیمار 70% شروع به گلدهی نمودند. بوته­های حاصل از زمان کاشت اول دیر­تر وارد مرحله گلدهی شدند اما مدت طولانی­تری بوته­ها دارای گل بودند. همچنین برگ­ها میزان کلروفیل کمتری نسبت به کشت خرداد نشان دادند. زمان کاشت بر بقیه صفات تأثیر معنی­داری نداشت. مواد آلی تنها بر وزن تر وخشک بوته­ها تأثیر معنی­ داری نشان داد. اثر متقابل سایه در مواد آلی بر وزن تر و خشک بوته لیسیانتوس و میزان کلروفیل نسبی تأثیر معنی داری نشان داد. اما اثر متقابل  زمان کاشت بر سایه و مواد آلی به ترتیب بر وزن خشک و وزن تر لیسیانتوس تأثیر معنی­داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of shade, organic matter and planting time on morphological and physiological characteristics of lisianthus (Eustoma grandiflorum) (Raf.) Shinn.

نویسندگان [English]

  • M. Rahnemoon far 1
  • N. Etemadi 2
  • A. Nikbakht 3
  • M. Gheisari 4
  • M.R. Sabzalian 5

1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran

2 Associate. Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran

4 Assistant Professor Department of Irrigation College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran

5 Assistant Professor Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of shade, organic materials and planting time on characters of Lisianthus, a completely randomized design experiment was conducted in greenhouse of Isfahan University of Technology including 3 treatments, and each one consisted of 3 replications in 2012. Treatments consisted of two levels of 50% and 70% shade as the main factor, two planting times (April 28th and May 2nd) as sub-factor and three levels of  organic material ( 0, 5 and10 kilograms of manure per square meter) as sub-factor in subsidiary. The results showed that 50% shade increased height, diameter of flower, the amount of chlorophyll and fresh and dry weight of the plant. The longest flowering period was observed in treatment of 50% shade. Plants in this treatment produced flower faster than those in 70% shade. The first planting time (April) fell behind in blooming but beared flowers for a longer time. Also, leaves showed less chlorophyll compared to those planted in May. Planting time had no significant effect on other characteristics. Organic material showed a significant effect only on wet and dry weight of plants. Interacting effect of shade and organic material showed a significant effect on Lisianthus’s fresh and dry weight and amount of relative chlorophyll. But the intraction between planting time, shade and organic matter effected dry weight and fresh weight respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lisianthus
  • Shade
  • Organic Material
  • Flowering Period