نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثیر تیمارهای بقایای گیاهی، نیتروژن و عناصر میکرو، در سال زراعی 90-1389 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کرت­های دو بار خرد شده با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. مقادیر مختلف بقایای گیاهی در 4 سطح (بقایای کامل، بخشی از بقایای گیاهی، سوزاندن بقایای گیاهی و حذف بقایای گیاهی) به عنوان فاکتور اصلی و فاکتور فرعی مقادیر مختلف نیتروژن در 3 سطح (150، 100 و 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) و فاکتور فرعی فرعی محلول‌پاشی عناصر میکرو در 2 سطح (عدم محلول­پاشی و محلول­پاشی با دز 8 لیتر در هکتار از کود مایع قطره طلا) در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه و درصد روغن تحت تاثیر تیمارهای مختلف، اختلاف معنی­داری نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار بخشی از بقایای گیاهی، 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و محلول­پاشی عناصر میکرو (با میانگین 87/6278 کیلوگرم در هکتار) می­باشد. به علاوه کمترین عملکرد دانه از تیمار سوزاندن بقایای گیاهی، 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و محلول­پاشی عناصر میکرو ( با میانگین 48/1771 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. بالاترین درصد روغن دانه نیز برابر با 5/33 درصد مربوط به تیمار بقایای کامل، 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با محلول­پاشی عناصر میکرو بود که با 0/31 درصد به دست آمده از تیمار بخشی از بقایا، 100کیلوگرم کود نیتروژن­دارهمراه با کود میکرو تفاوت معنی‌دار نبود. به طور کلی حضور بقایای گیاهی و کود نیتروژن در حد مناسب و استفاده از عناصر میکرو به صورت محلول­پاشی برگی در بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تاثیر مثبت داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and yield components of safflower (Carthamustinctorius L.) under plant residues treatments, nitrogen and micro elements in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • S.N. Ghaemmaghami 1
  • M. Meskarbashee 2
  • A.A. Moezzi 3

1 M.Sc. Student, Department of Agronomy, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the yield and components of safflower under plant residue treatments, nitrogen and micro element in Ahvaz, this experiment was conducted during 2010-2011 cropping season in Agriculture College of Shahid Chamran University of Ahvaz by using split plot based on Randomized Complete blocks design with three replications. Different values of plant residues at four levels (complete residues (5 ton/ha straw), incomplete plant residues (3 ton/ha straw), burning of plant residues and elimination of the plant residues) and sub-factor different values of nitrogen fertilizer at 3 levels (consumption of 150, 100 and 50 kg N/ha) and sub-sub-factor micro elements of spray at 2 levels (micro elements unsparing and spraying recommendeddose of fertilizer) was considered. AlphaBased on the results, a significant difference in grain yield, captiual per plant, grain per captiual, 1000 grain weight, and oil percentage was showed. Maximum grain yield resulted from treatment of incomplete plant residues, 100 kg N/ha and spray of micro elements (with mean 6278.87 kg/h). Minimum grain yield resulted from burning of plant residues, 50 kg/h and micro elements (with mean 1771.48 kg/h). The highest percentage of oil was equal to 33.5% (in complete plant residues with 150 kg N/ha and spraying micro elements) but that was not significant from 31% that was obtained in incomplete plant residues with 100 kg N/ha with spraying micro elements.