نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، میزان نیترات و رشد رویشی در توده های اسفناج ایرانی آزمایش در سال 90-89 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. دانهال های ده ژنوتیپ اسفناج با سه تیمار نیتروژن (محلول هوگلند تغییر یافته حاوی نیترات پتاسیم یک مولار به عنوان شاهد، محلول هوگلند تغییر یافته حاوی دو  مولار نیترات پتاسیم و محلول هوگلند تغییر یافته حاوی سه مولار نیترات پتاسیم) تغذیه شدند. نتایج نشان دادند فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در بخش هوایی توده های گرگان و کرمان بیشتر از سایر توده ها بود. در بخش هوایی توده های تنکابن، زنجان-1، ساری-1، ساری-2 و خورآباد قم فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز کمتر از سایر توده ها بود. در ریشه تمام توده ها فعالیت نیترات ردوکتاز در تیمار شاهد (نیترات پتاسم یک مولار) و تیمار نیترات پتاسیم دو یا سه مولار تفاوت معنی داری داشت. تجمع نیترات در ریشه یا بخش هوایی گیاهان تمام توده ها پس از تیمار با غلظت های مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنی داری داشتند. در تیمار شاهد و یا تیمار 2 مولار نیترات پتاسیم، گیاهان توده های گرگان میزان تجمع نیترات بیشتری داشتند و پس از آن گیاهان توده های ساری-1 و ساری -2 تیمار شده با غلظت 3 مولار نیترات پتاسیم دارای بیشترین میزان نیترات در بخش هوایی بودند. به طور کلی می توان گفت افزایش نیتروژن به طور موثری متابولیسم نیترات در ریشه ها و بخش هوایی توده های اسفناج بومی ایران را تغییر داد. این تفاوت ها می تواند در گزینش یک توده اسفناج به عنوان یک ژنوتیپ کارآمد در متابولیسم نیترات مهم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen on Nitrate Accumulation and Nitrate Reductase Activity in Some Iranian Land Races of Spinach (Spinacia oleracea)

نویسندگان [English]

  • S. Esfandiyari Bayat 1
  • S.A. Eftekhari 2
  • M. Heidari 3

1 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor of Horticulture, Department of Horticulture, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Khuozestan, Iran

چکیده [English]

This study has been conducted to evaluate the effect of different levels of nitrogen on nitrate reductase activity, nitrate content and vegetative growth (based on shoot and root dry weight) in selected Iranian land races of spinach. The experiment ws carried out in 2010-2011 as factorial design under randomize complete blocks in Agriculture College of Shahid Chamran University of Ahvaz. Seedlings of 10 land races of spinach were subjected to three nitrogen treatments (modified Hoagland solution with recommended level of KNO3 as control, Hoagland solution with two or three- fold level of KNO3). Results showed that nitrate reductase activity in leaves of ‘Gorgan’ and ‘Kerman’ land races were higher than other land races. In leaves of ‘Tonekabon’, ‘Zanjan-1’, ‘Sari-1’, ‘Sari-2’, ‘Khoor Abad- Qom’, nitrate reductase activitywere lower than other land races. Nitrate reductase activity at control (1 M KNO3) and two or three fold KNO3 level were significantly different in roots all land races.There was significant differences in root or shoot nitrate accumulation among the plants of all land races treated with different concentrations of KNO3.When grown under control or KNO3 treatment (2 M), plants of ‘Gorgan’ had the highest content of  nitrate in shoot followed by plants of ‘Sari-1’ and ‘Saqri-2’ treated with KNO3 (3M). The results ofpresent study demonstrate that increasing nitrogen is highly effective in the metabolism of nitrate in roots and leaves of Iranian spinach land races. These differences may be important for selecting of a spinach land race as an efficient genotype for nitrate metabolism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme
  • genotype
  • Growth
  • Nitrogen
  • Spinach (Spinacia oleracea L.)