نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده

در این مطالعه اثر 5-آمینولوولونیک اسید (ALA)، پیش ماده کلیدی در بیوسنتز پورفیرین­ها و تنظیم کننده جدید رشد گیاهی، بر برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز تحت تنش خشکی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو فاکتور تنش خشکی در سه سطح (آبیاری در حد 100، 60 و 30 درصد ظرفیت مزرعه) و ALAدر چهار سطح (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی­مولار) در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در سال 1389 اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه آماری داده ها نشان داد تنش خشکی و کاربرد ALAاثر معنی­داری بر پارامتر­های فیزیولوژیکی گیاه شامل محتوای نسبی آب برگ، بازده مصرف آب، میزان پرولین، کلروفیل و محتوای مالون دی آلدهید دارد. در شرایط تنش خشکی میزان کلروفیل و محتوای نسبی آب کاهش یافت اما محتوای مالون دی آلدهید، بازده مصرف آب و پرولین افزایش پیدا کرد. کاربردALA به طور معنی داری سبب افزایش محتوای نسبی آب، بازده مصرف آب، محتوای پرولین و کلروفیل و همچنین کاهش تجمع مالون دی آلدهید گردید. در این تحقیق تیمار ALAبا افزایش کلروفیل و تجمع پرولین و  با کاهش تجمع مالون دی آلدهید سبب کاهش آثار سوء تنش بر گیاه گشنیز شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 5-aminolevolinic acid on some physiological responses of coriander (Coriandrumsativum L.) under drought stress

نویسندگان [English]

  • F. Ghanbari 1
  • M. Sayyari 2
  • M. Saidi 3
  • A.A. Amirinejad 4

1 Graduate Student, College of Agriculture, UnivIlamersity of Ilam, Iran

2 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Hamedan, Iran

3 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Ilam, Iran

4 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Ilam, Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of 5-Aminolevolinic acid (ALA), a key precursor in the biosynthesis of porphyrin and the new plant growth regulator, was studied on some physiological responses of coriander plant under drought stress. The layout was a factorial experiment in randomized complete block design (RCBD) with three levels of drought stress (irrigation within 100%, 60% and 30% field capacity) and four concentrations of ALA (0, 0.25, 0.5 and 1mM) as factors. The experiment was conducted in the greenhouse of agricultural faculty of Ilam University in 2010. Statistical analysis showed the significant effects of the drought and ALA on plant physiological parameters including leaf relative water content (RWC), water use efficiency (WUE), praline, malondialdehyde (MDA) and chlorophyll content. In drought conditions, chlorophyll content and RWC were reduced but MDA accumulation, praline content and WUE increased. ALA application significantly caused increasing of RWC, WUE, chlorophyll content and proline accumulation and decreasing of MDA content in plant. In this study, ALA treatment with increasing of praline and chlorophyll content and reducing of MDA accumulation decreased  the adverse effects of drought stress on the coriander plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • Relative water content
  • Water use efficiency
  • Chlorophyll
  • Malondialdehyde