نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار سازمان آب و برق استان خوزستان

چکیده

کاربرد گیاهان پوششی چندین مزیت دارد از جمله زیبایی در فضای سبز، جلوگیری از فرسایش خاک و استفاده بهینه از آب. گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia leavise) از گیاهان پوششی می­باشد که می­تواند منجر به ایجاد تنوع در فضای سبز گردد. تخمین نیاز آبی گیاه با توجه به کمبود آب می­تواند به صرفه­جویی در میزان آب آبیاری و نیروی انسانی کمک شایانی کند. تنش آبی یکی از مهم­ترین عوامل بازدارنده رشد و نمو در گیاهان  است.  به منظور بررسی اثر سطوح تنش آبی در گیاه پوششی فرانکنیا  آزمایشی در شرایط مزرعه تحت طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در جعبه هایی به ابعاد 50 در 70 سانتی متر انجام گرفت، سطوح آبیاری شامل 100(شاهد)،70 و 50 درصد  ظرفیت مزرعه بود. بعد از گذشت 60 روز از اعمال تیمارها میزان کلروفیل، پرولین، نشت الکترولیت، وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی اندازه گیری شد. با کاهش رطوبت خاک نسبت به شاهد، بین تیمارها در میزان کلروفیل، پرولین و نشت الکترولیت اختلاف معنی­دار نشان داده شد، از نظر وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه بین تیمار شاهد و 70 درصد آبیاری اختلاف معنی­داری وجود نداشت. بنابراین با استفاده از تیمار 70 درصد ظرفیت مزرعه می توان 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of regulated irrigation on some physiological characteristic of Frankenia leavise L.

نویسندگان [English]

  • S. Chegah 1
  • M. Chehrazi 2
  • M. Albaji 3

1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Porfessor, Department of Horticultural Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Khuzestan Water and Power Organization

چکیده [English]

 Cover plants application has several advantages such as beauty in landscape, inhibition of soil erosion and the best way of using water. Frankenia (Frankenia Leavise) is one of the valuable cover plants in the environment. According to water deficit, estimation of water requirement can reduce the irrigation volume and human power. Drought is an important inhibiting factor in plants which affects growth and development. This research was conducted to study the effects of regulated irrigation (100, 70 and 50% field capacity) on Frankenia under a randomized complete blocks design in boxes (50*70cm) with three replications. After 60 days of drought treatment, chlorophyll concentration, proline, electrolyte leakage, fresh and dry weight of roots and shoots were measured. The results indicated that chlorophyll concentration significantly decreased by declining soil moisture in field capacity (F.C.), while proline contant and electrolyte leakage increased. There was no significant difference in fresh and dry weight of shoots and roots between 100 (control) and 70% treatments.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Drought stress
  • Electrolyte leakage
  • Frankenia Sp
  • Proline