نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

قارچ صدفی گونه فلوریدا یکی از متداول­ترین گونه­های قارچ صدفی است که در بسیاری از نقاط جهان پرورش داده می­شود.این قارچ با نام علمی Pleurotus floridaبر روی دامنه وسیعی از بقایای گیاهی فعالیت می­کند.ترکیب غذایی بسترکشت یکی از مهم­ترین فاکتورهای تعیین کننده رشد و تشکیل اندام با رده به حساب می­آید. این تحقیق در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار صورت گرفت.جهت شناخت اثر سطوح مختلف کربنات کلسیم (شاهد، 2/0%، 4/0% و 6/0% وزن خشک بستر کشت) و سطوح مختلف سولفات آمونیوم (شاهد، 200، 500 و 700 میلی­گرم در کیلوگرم وزن خشک بستر کشت) بر غنی سازی بسترها، از دو نوع بستر کشت ارزان و رایج در استان خوزستان (کلش گندم و باگاس نیشکر) استفاده شد. نتایج نشان دادندرشد میسلیوم، عملکرد و کارایی بیولوژیکی قارچ در بستر کلش گندم بطور معنی­داری بیش از بستر باگاس نیشکر بود. کاربرد کربنات کلسیم و سولفات آمونیوم در بستر کشت­اثر معنی­داریبر عملکرد و کارایی بیولوژیکی داشت. هر دو نوع بستر کشت به کار رفته از لحاظ درصد پروتئین اندام بارده تفاوت معنی­داری نداشتند. کاربرد کربنات کلسیم در بستر کشت سبب کاهش درصد پروتئین اندام بارده شد؛ اما کاربرد سولفات آمونیوم سبب افزایش آنگردید.نتایج نشان دادند که برای افزایش عملکرد از بستر کلش گندم همراه با 1% کربنات کلسیم و جهت افزایش میزان پروتئین قارچ ازسولفات آمونیوم به میزان 700 میلی­گرم در کیلوگرم وزن خشک بستر کشت جهت غنی سازی بستر بهره استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of substrate and different levels of nitrogen and calcium on growth and yield of oyster mushroom (Pleurotus florida)

نویسندگان [English]

  • A. Ghoohestani1 1
  • N. Alemzadeh Ansari 2
  • S.A. Eftekhari 3

1 Graduate M.Sc. Student, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

To assess the effects of two types of substrate (wheat straw and sugar cane bagasse) and different levels of calcium carbonate (0.2%, 0.4% and 0.6% of dry weight of substrate) and different levels of ammonium sulfate (200, 500 and 700 mg/ kg dry weight of substrate) on growth and yield of P. florida a factorial experiment in 3 replications was done. Based on the growth results, yield and biological efficiency of wheat straw substrate (267.43g in per bag, 67.88%) was significantly higher than sugarcane bagasse substrate (110.5g in per bag, 33.64%). The use of calcium carbonate and ammonium sulfate in the substrate increased the yield and biological efficiency of P. florida but various levels of them showed no significant difference. Both substrates were not significantly different in terms of protein content of pinhead. The use of calcium carbonate in substrate decreased the protein content of pinhead and the use of ammonium sulfate in substrate increased the protein content of pinhead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium sulfate
  • Biological efficiency
  • Calcium carbonate
  • Growth
  • Yield