نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد میوه کاری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار علوم باغبانی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده

در این پژوهش تاثیر دماهای مختلف ( 5، 10، 15 و 20 درجه سانتی­گراد) بر دینامیک رشد لوله گرده در شرایط درون شیشه­ای و گرده­افشانی کنترل شده در ارقام نک­پلوس­اولترا، سهند، فرانیس و ژنوتیپ K100 بادام مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع­آوری، دانه­های گرده در محیط مناسب کشت شدند. در مرحله بعد، گرده­افشانی کنترل شده در اتاقک رشد در دماهای مختلف انجام شد. روند جوانه­زنی و رشد لوله گرده در دماهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ارقام و ژنوتیپ مورد مطالعه در دماهای مختلف از نظر درصد جوانه­زنی و رشد لوله گرده اختلاف معنی­داری وجود دارد. بالاترین درصد جوانه­زنی دانه گرده در شرایط درون شیشه­ای و گرده­افشانی کنترل­شده در رقم سهند و بیشترین درصد رشد لوله­های گرده در بخش تحتانی خامه در رقم نک­پلوس­اولترا مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different temperatures on germination and pollen tube growth dynamics with different time of flowering in almond cultivars

نویسندگان [English]

  • S. Moosavi Nazhad 1
  • J. Hajilou 2
  • H. Rahnamoon 3

1 Graduated Student, Department of Horticultural Sciences, University of Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, University of Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, of Horticultural Science, Agricultural Research Center, East Azarbayejan

چکیده [English]

In this research , the effect various temperatures was studied on pollen tube dynamics in in vitro and controlled conditions ‘Nec Plus Ultra, ‘Sahand, and ‘Ferragnes, almond cultivars and ‘K100’ genotype. The collected pollens were cultured in a suitable medium. Cross-pollinations were performed in the chambers at different temperatures. Germination and pollen tube growth were studied at different temperatures. Results showed significant differences among the studied cultivars and genotype in different temperatures for pollen germination and pollen tube growth. The highest percentage of pollen germination in in virto condition and under controlled condition was observed in ‘Sahand’. The highest percentage of pollen tube at style base was observed in ‘Nec plus ultra’ 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • Temperature
  • Pollen germination
  • Pollen Tube Growth