نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 کارشناس گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

3 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک (0، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم در لیتر) و دوره انبارداری (7، 14 و 21 روز) بر خصوصیات کیفی میوه انبه (مواد جامد محلول، چگالی، اسیدیته، pH و مواد فنلی پوست و گوشت میوه) در قالب آزمایش فاکتوریل 3×4 با طرح پایه کاملا تصادفی انجام گردید. نتایج نشان دادند که افزایش دوره انبارداری تا 21 روز باعث کاهش مواد جامد محلول و میزان فنل موجود در پوست میوه گردید اما میزان پوسیدگی و میزان pH عصاره میوه افزایش یافت. تیمار با اسید سالیسیلیک باعث تغییر میزان اسیدیته، میزان فنل گوشت و پوست میوه انبه در طول دوره انبارداری گردید به طوریکه بیشترین میزان اسیدیته میوه با تیمار شاهد و 1500 میلی گرم در لیتر اسید سالیسیلیک بدست آمد. میزان فنل پوست میوه با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک افزایش یافت ولی میزان فنل در گوشت میوه روند ثابتی نداشته است. در روز چهاردهم، پس از کاربرد دو تیمار اسید سالیسیلیک (1000 یا 2000  میلی گرم در لیتر) میزان پوسیدگی میوه بطور معنی داری کاهش یافت. کاربرد اسید سالیسیلیک بر میزان اسید اسکوربیک و چگالی اثر معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid and storage time on quality of mango fruits (Mangifera indica L.)

نویسندگان [English]

  • A.M. Dastjerdi 1
  • N. Moradi 2
  • E. Rezazadeh 2
  • M. Heidari 3

1 Instructor of Horticulture, Department of Horticulture, Hormozgan University. Bandar Abbas, Iran

2 Expert of Horticulture, Department of Horticulture, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

3 Assistant Professor of Horticulture, Department of Horticulture, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Khuozestan, Iran

چکیده [English]

The effects of different levels of salicylic acid (0, 1000, 1500 and 2000 mg. l -1) and three time periods (7, 14 and 21 days) were studied on quality of mango fruits (total soluble solids, density, pH, acidity and phenolics in pulp and skin). The experimental design used was a 4×3 factorial trial based on randomized complete block design with four replications. Results showed that total soluble solids and phenol contents in fruit skin significantly (p<0.05) decreased with increasing storage time but fruit pH and decay increased with increasing storage time. Salicylic acid treatment changes acidity and phenol contents in fruit skin and pulp as in control, and salicylic acid 1500 mg. l -1 treatment was the highest level of fruit acidity. Phenol contents in fruit skin significantly increased with increasing salicylic acid concentration but phenol contents in fruit pulp was invariable with increasing salicylic acid concentration. Fruit decay significantly decreased after application of two levels of salicylic acid (1000 or 2000 mg. l -1) after 14 days. Application of salicylic acid had no significant effects on ascorbic acid or gravity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mango (Mangifera indica L.)
  • Quality
  • Fruit
  • Salicylic acid
  • Storage