نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد علوم باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیارگروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی، ارومیه

4 استادیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

5 کارشناس‌ارشد باغبانی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

کاربرد اتفن در سال­های اخیر به عنوان روشی موثر در افزایش کمیت و کیفیت محصول انگور شناخته شده است. در این پ‍ژوهش اثر کاربرد قبل از برداشت اتفندر 4 سطح (صفر، 150، 250 و 300 میلی­گرم در لیتر) و زمان تیمار اتفن در 2 مرحله از رنگ­گیری حبه­ها (10 الی 20 درصد از تغییر رنگ حبه­ها و 50 الی 70 درصد از تغییر رنگ حبه­ها) بر شاخص­های مختلف کیفی در زمان برداشت میوه انگور رقم بیدانه قرمز در ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. شاخص­های مورد بررسی شامل مواد جامد محلول، اسیدهای قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، pH، اسید آسکوربیک، سفتی بافت و رنگ میوه بود. تیمار اتفن سبب افزایش مواد جامد محلول، اسید آسکوربیک، ضریب رسیدگی و رنگ حبه­ها گردید اما در pH تاثیر نداشت.بر اساس نتایج رنگ­سنجی تیمار اتفن پارامتر L، زاویه Hue و Chroma را کاهش و نسبت a/b را افزایش داد. اسیدهای قابل تیتراسیون و سفتی بافت با کاربرد اتفن کاهش یافت. نتایج نشان داد که محلولپاشی 150 میلی­گرم در لیتر اتفن در مرحله 50 الی 70 درصد از تغییر رنگ حبه­ها موجب افزایش مواد جامد محلول، ضریب رسیدگی و رنگ میوه گردید اما تاثیر زیادی در کاهش سفتی بافت نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از اتفن با غلظت بهینه و در زمان مناسب می­تواند به عنوان روشی مؤثری در جهت بهبود رنگ و کیفیت بهینه حبه­ها باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of pre harvest ethephon spray on color and some quality attributes of grape (Vitis vinifera L. cv. Bidane- Ghermez)

نویسندگان [English]

 • . Ebrahimi 1
 • R. Jalili Marandi 2
 • H. Dolati Baneh 3
 • M. Esmaiili 4
 • R. Hagitagilo 5

1 Former graduate student, Department of Horticulture, Agricultural Faculty, Urmia University, Iran

2 Associate professor, Department of Horticulture, Agricultural Faculty, Urmia University, Iran

3 Assistant Professor, Agricultural Research Station, Urmia, Iran

4 . Assistant Professor, Department of Food industries, Agricultural Faculty, Urmia University, Iran

5 M.Sc. Student, Department of Horticulture, Agricultural Faculty, Urmia University, Iran

چکیده [English]

Grape is non-climacteric fruit and as a result, the quality of fruit does not change after harvest. Application of ethephon in recent years is known as an effective way to increase the quantity and quality of grape. In this study, the effect of pre harvest application of ethephon at four levels (0, 150, 250 and 300 mg/l) and ethephon treatment time at two levels (10-20% and 50-70% of berry veraison) were evaluated on quality indices of Bidane -Ghermez grape cultivar at harvest time. The experiment was carried out with a factorial design in a randomized complete block with three replications. Evaluated indices were soluble solids content, titratable acidity, palatability, pH, ascorbic acid content, tissue firmness and fruit color. Application of ethephon increased soluble solids content, ascorbic acid content, palatability and fruit color but had no effect on pH. Colorimetric results showed that ethephon treatment reduced L parameter, Hue angle and Chroma  and increased a/b ratio. Titratable acidity and tissue firmness were decreased with application of ethephon. Results showed that spray of 150mg/l ethephon at 50-70% of berry veraison increased soluble solids content, palatability and fruit color but had no more effect on reducing tissue firmness. Based on the obtained results, application of ethephon with the optimum concentration in the proper time can be an effective strategy to improve color and optimum quality of berries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethephon
 • Grape
 • Fruit color
 • Tissue firmness
 • Palatability
 • Soluble solids content
 • Titratable Acidity