نویسندگان

1 کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی ارومیه

2 کارشناس ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 کارشناس گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 کارشناس ارشد جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی

چکیده

جنین زایی سوماتیکی یک روش جایگزین مناسب برای اصلاح ژنتیکی ارقام مهم تجاری و یکی از تکنیک های موثر برای تکثیر گیاهان میباشد. در این پژوهش اثرفاکتورهای مختلف بر روی تشکیل کالوسهای جنین زا از ریزنمونه های مختلف (گلبرگ، میله بساک، نهنج گل، برگ و شاخه) در پایه 26.Mسیب مطالعه شد. از محیط کشت پایه MS تکمیل شده با دو نوع هورمون نفتالین استیک اسید و توفور-دی  با غلظت های مختلف (صفر، 1، 2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر) برای القاء و تولید کالوسهای جنین زا استفاده شد. تیمارهای اکسین اثر معنی­داری بر روی القا کالوس داشتند و درصد نمونه های القا­شده در محیط های حاوی نفتالین استیک اسید بیشتر از محیط های حاوی توفور-دی بود. ریزنمونه گلبرگ با غلظت4 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید بیشترین درصد کالوسهای جنین زا را داشت. بیشترین درصد القاء جنینهای گلوبولار در تیمار 3B (7GAmg/l 5/0+ ABAmg/l 1+ TDZmg/l 1+ MS) مشاهده گردید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of explant andauxintype on embryogenic callus production and somatic embryogenesisinduction in M.26 apple rootstock

نویسندگان [English]

  • S. Hemmaty 1
  • M. Mohseni Azar 2
  • K. Aghaii 3
  • M.R. Dilmaghani 4
  • M. Manavi Fard 4

1 M.Sc. West-Azarbayjan Branch of Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR) Urmia, Iran

2 M.Sc. Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

3 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

4 M.Sc. West-Azarbayjan Branch of Academic Center for Education, Culture & Research (ACECR) Urmia, Iran

چکیده [English]

Somatic embryogenesis is an alternative method for genetic improvement of commercially important cultivars and is an effective technique for plant propagation.In this research, effects of different factors were studied on embryogenic callus formation from different explants (petal, filament, receptacle, leaf and stem) in M.26 apple dwarf rootstock. MS basal medium supplemented with different concentrations of NAA and 2,4-D (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l) was used for embryogenic callus induction. Auxin treatments showed significant effects on callus induction and percentage of induced explants in mediums containing NAA was higher than that of mediums containing 2,4-D. Petal explantson medium with 4 mg/l NAA had higher percentage of embryogenic callus. Higher percent of globular embryosinduction was observed in B3 treatment (MS+1 mg/l TDZ+1 mg/l ABA+0.5 mg/l GA7).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatic embryogenesis
  • M.26 apple rootstock
  • Callus
  • MS medium