نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، استفاده از روش‏هایی که منجر به کاهش اثرات سوء کمبود آب بر محصولات باغی گردد، دارای اهمیت است. کائولین یکی از مواد ضد تعرق است که طی سالهای اخیر استفاده از آن گسترش یافته است. بدین منظور اثر سه سطح مختلف کائولین (0 ، 3 و 6%) و سه سطح آبیاری (100، 65 و 40 درصد تبخیر و تعرق گیاه (ETcrop)) بر میزان کلروفیل و فلئورسانس کلروفیل برگ زیتون رقم دزفول بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایهای کاملاً تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل سه گلدان) در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران انجام شد. نتایج نشان داد که با اعمال تنش آبی از میزان کلروفیلa وکلروفیل کل کاسته شد و میزان کاهش کلروفیلa و کلروفیل کل در 80 روز بعد از اعمال تیمار نسبت به 40 روز بعد از اعمال تیمار بیشتر بود. علاوه براین بیشترین میزان کلروفیل کل در 80 روز بعد از اعمال تیمار به میزان 425/1 میلیگرم بر گرم وزن تر برگ مربوط به نهال‏های محلولپاشی شده با کائولین 6 % بود و مشخص گردید که با کاهش مقدار آب به 65 و 40%  تبخیر و تعرق گیاه، در نهال‏های محلولپاشی شده با غلظت‏های 3 و 6 % کائولین، مقدارکلروفیل a از میزان بالاتری نسبت به شاهد برخوردار بود. نتایج مربوط به پارامترهای فلئورسانسی نیز نشان داد که شاخص‏های فلئورسانس بیشینه (Fm)، فلئورسانس متغیر (Fv) و  نسبت فلئورسانس متغیر به فلئورسانس بیشینه (Fv/Fm)تحت تنش خشکی کاهش یافت. هرچند که تیمار کائولین بر این شاخص‏ها تاثیر معنی­داری نداشت. بطورکلی می توان انتظار داشت که محلولپاشی باغهای زیتون کشور با کائولین به خصوص در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند می­تواند سبب تعدیل تنش خشکی و کاهش اثرات سوء کمبود آب شده و همچنین می­تواند باعث افزایش کارایی فتوسنتز برگ گردد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the effect of kaolin on fluorescence and chlorophyll content in leaves of olive plants (Olea europaea L. cv Dezful) under water deficit sress

نویسندگان [English]

  • E. Khaleghi 1
  • K. Arzani 2
  • N. Moallemi 3
  • M. Barzegar 4

1 Ph.D. Student of Horticultural Science Tarbiat Modares University, Tehran

2 Professor of Horticultural Science Tarbiat Modares University, Tehran

3 Professor of Horticultural Department, Shahid Chamran University

4 Associate Professor respectively, of Food Science, Tarbiat Modares University, Tehran.

چکیده [English]

With respect to arid and semi-arid climate of Iran, using methods which mitigate detrimental effects of water deficit on horticultural products would be of significant importance. Kaolin is an anti-transpiration material the application of which has been expanded during the recent years. For this purpose, the effect of three different levels of kaolin (0, 3 and 6%) as well as three different levels of irrigation (100, 65 and 40% potential ETcrop) on chlorophyll content and chlorophyll fluorescence in olive leaves “Dezful’ were examined as factorial test based on a completely randomized design in three replications (each replication including 3 pots) in the greenhouse of Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University (Tehran, Iran). The obtained results demonstrated that chlorophyll a and total chlorophyll were reduced under water deficit. The amount of reducing of chlorophyll a and total chlorophyll in 80 days after treatment was greater than that in 40 days after treatment. In addition, the amount of total chlorophyll in the sprayed plants with 6% kaolin was the highest (1.425 mg/g fresh weigh of leaf) in 80 days after treatment. Furthermore, it was shown that by reducing of water content to 65 and 40% ETcrop the content of chlorophyll “a” was greater than the plants which were sprayed at kaolin concentrations of 3 and 6% in comparison with the control. Meanwhile, the results of fluorescence parameters showed that maximum fluorescence indices (Fm), fluorescence variable (Fv) and ratio of fluorescence variable to maximum fluorescence (Fv/Fm) were reduced under drought stress. However, the kaolin treatment had no significant effect on these indices. Generally, it can be expected that spraying of the olive gardens in Iran with kaolin, especially in regions exposed to water deficit can moderate the drought stress and mitigate the detrimental effects of water deficit, while improving photosynthesis efficiency of the leaf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kaolin
  • Drought stress
  • Chlorophyll Fluorescence
  • Chlorophyll content
  • Olive