نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیأت علمی گروه علوم گیاهی ، دانشکده زیست، دانشگاه گلستان

چکیده

جهت بررسی عمر انباری برگ­های بریده­شده گیاه سیکاس، تحقیق حاضر با اعمال تیمار مواد نگهدارنده طبیعی شامل شیره نارگیل (سطح 50 درصد و 100 درصد)، عصاره لیمو (در سطوح 0، 100، 250 و 400 پیپیام)، و نیز تیمار شیمیایی نیترات نقره (با سطح ثابت 40پی­پی­ام) و ساکارز با غلظت ثابت 3 درصد انجام شد. در تمام تیمارها غیر از تیمار شاهد آب مقطر، از نیترات نقره و ساکارز استفاده شد. آزمایش در 3 تکرار انجام شد و هر گلدان شامل 6 برگ بود. هدف آزمایش افزایش طول عمر برگ بود که به عنوان مهمترین پارامتر تحقیق در نظر گرفته­شد. روند تغییرات انجام شده در طی مدت نگهداری 4 ماهه برگ در تعدادی از فاکتورها شامل ماندگاری، کلروفیل، کاروتنویید، مواد جامد محلول (TSS) برگ، کاهش حجم محلول نگهدارنده، تغییرات مشخصات ظاهری، وزن تر و وزن خشک برگ­ها اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد بهترین تیمار، تیمار 100پی­پی­ام عصاره لیمو به­همراه 50درصد شیره نارگیل بودهاست که سبب حفظ برگ­های بریده گیاه سیکاس تا 89 روز (در مقابل 57روز در تیمار شاهد) شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of the effect of some natural preservative solutions on the vase life of Cycad’s leaves

نویسندگان [English]

  • M. Abshahi 1
  • H. Zarei 2
  • A. Ghasem-Nejhad 2
  • M. Aghdasi 3

1 M.Sc. Graduated, Department Horticultural, Collage of Plant Production, of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan University

2 Faculty member, Department Horticultural, Collage of Plant Production, of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan University

3 Faculty member, Department of Plant Science, Collage Biology of Golestan University

چکیده [English]

In order to investigate vase life of cut foliages of cycad, the current research was carried out using various treatments of natural preservative solutions. Silver nitrate and sucrose were added to all treatments except the control treatment. Preservative solutions included coconut juice with two levels of 50% and 100%, lemon juice with concentrations of 0, 100, 250 and 400 ppm, silver nitrate with fixed concentration of 40 ppm and sucrose with fixed concentration of 3%. The combination of coconut juice and lemon juice resulted in 4 treatments. The experiment was carried out in 3 replications each containing 6 cut leaves. The aim of the experiment was increasing the vase life of cut foliages as the most important parameter. Some measured parameters during about four months of the study were vase life, chlorophyll content (chla, chlb, chl total), carotenoid, total soluble solid, water loss, external factors like changing, and fresh and dry weight of foliages. Among natural treatments, the best treatments for cycad cut foliages were 100 ppm lemon juice with 50% coconut juice which caused cycad’s cut leaves to preserve for 89 days (against 57 days in the control treatment).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cycas
  • Treatment
  • Level
  • Factor
  • Vase life