نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدگروه باغبانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه زنجان

4 مربی گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

شناسایی و معرفی گیاهانی که در خاک­های آلوده به مواد نفتی به رشد خود ادامه دهند و یا در کاهش آلودگی­ها موثر باشند، بسیار مهم است. با هدف گیاه­پالایی و تعیین سطح تحمل گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) به پساب­های نفتی و تأثیر اکسیدکلسیم بر افزایش سطح مقاومت گیاه، این آزمایش در سال 1388در مزرعه آموزشی و پژوهشی گروه باغبانی دانشگاه هرمزگان انجام شد. در این مطالعه اثر پساب نفتی با پنج سطح (0، 5، 10، 15 و20 میلی­لیتر در کیلوگرم خاک) و اکسیدکلسیم با پنج سطح (0، 5/2، 5، 5/7 و10درصد) بر دانهال­های 4 برگی گیاه کنوکارپوس بررسی گردید. افزایش غلظت پساب نفتی باعث کاهش معنی­دار وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه به ترتیب 67 درصد و 66 درصد نسبت به شاهد گردید. همچنین افزایش پساب نفتی تا سطح 20 میلی­لیتر باعث کاهش معنی­دار فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و میزان کل پروتئین محلول به ترتیب 6/50 درصد و 1/62 درصد  نسبت به شاهد شد. افزایش پساب نفتی تا سطح 20 میلی­لیتر باعث افزایش معنی­دار میزان نشت یونی و میزان پراکسیداسیون لیپید به ترتیب 8/51 درصد و 8/42 درصد در 20 میلی لیترنسبت به شاهد نشان داد. از طرفی مصرف اکسیدکلسیم به طور قابل ملاحظه­ای باعث کاهش خسارت پساب­های نفتی و بهبود مؤلفه­های رشدی مانند وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه شد. تیمار اکسیدکلسیم باعث کاهش نشت یونی، کاهش پراکسیداسیون چربی­ها، افزایش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز و میزان پروتئین­کل محلول شد. در نتیجه به نظر می­رسد به­دلیل بهبود مؤلفه­های رشدی و فیزیولوژیکی در نتیجه مصرف اکسیدکلسیم در گیاه کنوکارپوس­Conocarpus erectus، استفاده از این گیاه برای مطالعات بعدیگیاه­پالایی می­تواند مفید واقع گردد. بنابراین با توجه به مقاومت نسبی گیاه کنوکارپوس به تنش پساب­های نفتی و اثر مطلوب تیمار اکسید کلسیم، شاید بتوان این گیاه را با ویژگی گیاه­پالایی معرفی کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evaluation of some growth and physiological indicators and enzymatic activities in Conocarpus erectus L. under oil sewage and calcium oxide treatments

نویسندگان [English]

  • E. Rezazadeh Katehsari 1
  • R. Fotouhi Ghazvini 2
  • V. Jafarian 3
  • l. abdoli 4

1 M.Sc. in Department of Horticulture, Hormozgan University, Bandar abbas, Iran

2 Professor in Department of Horticulture, Guilan University, Rasht, Iran

3 Assistant Professor of Department of Biology, Zanjan University, Zanjan, Iran

4 Lecturer of Department of Fisheries, Hormozgan University, Bandar abbas, Iran

چکیده [English]

The identification of plants that are able to grow in the presence of oil pollutants or be effective in reducing pollution is very important. The experiment was acnducted in order to evaluate the phytoremediation rate and resistance of Conocarpus erectus L. under different oil sewage concentrations and calcium oxide levels in the Research Department of Horticulture, University of Hormozgan in 2009. Accordingly, four eaves seedlings were treated by oil sewage under five levels (0, 5, 10, 15 and 20 ml/kg soil), and calcium oxide under five concentrations (0, 2.5, 5, 7.5 and 10 percent). Despite the relative tolerance of seedlings to the oil sewage besed on the plant appearance, the results showed that the increasing of oil effluent concentration to 20 ml significantly decreased the vegetative traits such as shoot dry weight and root dry weight to 67% and 66%, respectively. In addition, 20 ml of waste oil reduced 50.6% peroxidase ascorbate enzyme activity and 62.1%of total solution protein. In comparison to control, waste oil at 20 ml level increased the ion leakage and lipids peroxidation to 51.8% and 42.8%, respectively. On the other hand, calcium oxide reduced damages of waste oil and improved vegetative traits such as shoot dry weight and root dry weight. Calcium oxide treatments also improved ion leakage, lipid peroxidation, and ascorbate peroxidase enzyme, and total solution protein. The use of Conocarpus erectus L for further phytoremediation studies can be useful. According to its relative resistance against oil sewage as well as the desired effects of calcium oxide on the plant, Conocarpus erectus L. could be introduced for phytoremediation in the oil -polluted soils. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil pollution
  • Peroxidase ascorbate
  • Lipids peroxidation
  • Conocarpus
  • Phytoremidation