نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انگورها یکی از میوه های مناطق معتدله است که اغلب در اثر یخ زدگی دچار خسارت می شود. در این پژوهش به منظور بررسی پاسخ چهار رقم انگور به تنش یخ زدگی در طول فصل رکود، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل زمان جمع آوری (اواخر پائیز ، اواسط زمستان ، اواخر زمستان)، دما (25،10ـ، 12ـ، 14ـ، 16ـ، 18ـ، 20ـ و22ـ درجه سانتی گراد) و رقم (کلاهداری، کشمشی قرمز، یاقوتی و کشمشی سفید) با سه تکرار درآزمایشگاه گروه علوم باغبانیدانشگاه فردوسی مشهد، سال 1389 انجام گرفت.  نتایج آزمایش نشان داد در دمای 22-  درجه سانتی گراد رقم کلاهداری و یاقوتی به ترتیب در اواخر پائیز و اواخر زمستان با 60 و 62 درصد دارای بیشترین میزان و رقم کشمشی قرمز در اواسط زمستان با 39 درصد دارای کمترین میزان نشت الکترولیتی بودند. رقم کلاهداری در اواخر پائیز و رقم یاقوتی در اواخر زمستان با 13/24 و 27 میلی گرم در لیتر و رقم کشمشی قرمز در اواسط  زمستان با 33/37 میلی گرم در لیتر به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان کربوهیدرات بودند. کمترین و بیشترین رشد مجدد به ترتیب از رقم یاقوتی در اواخر زمستان (12 درصد) و کشمشی قرمز در اواسط  زمستان (45 درصد) بدست آمد. بنابراین رقم کشمشی قرمز بدلیل کربوهیدرات بیشتر و نشت الکترولیتی کمتر به عنوان رقم مقاوم به یخ زدگی معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Seasonal changes of electrolyte leakage, carbohydrate contents and Re-growth in four cultivars of grape vine (Vitis vinifera l.) cuttings, under freezing stress

نویسندگان [English]

  • H. Araghi 1
  • A. Tehranifar 2
  • B. Abedi 3
  • M. Shoor 3

1 M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashahad, Iran

2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashahad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences , Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashahad, Iran

چکیده [English]

Grapes are one of the temperate fruit crops most frequently damaged by freezing temperatures. An investigation was carried out to evaluate the effect of freezing temperatures during the dormant season on four commercial grape cultivars. Factorial experiment was conducted using a completely randomized design with three assemblage dates (end of autumn, middle of winter and end of winter ), temperature treatments (25, -10, -12, -14, -16, -18, -20 and -220C) and cultivars (Kolahdary, Red rasin, Yaghoti and White rasin) with three replications in Horticultural Sciences Laboratory of Ferdowsi University Mashhad in the year 2010. It was concluded that in -220C, electrolyte leakage of cultivar Kolahdary at the end of autumn and Yaghoti at the end of winter with 60 and 62 % showed highest the value, respectively. Cultivar Red rasin in the middle of winter with %39 had lowest value.  Also, cultivar Kolahdary at the end of autumn and cultivar Yaghoti at the end of winter by 24.13 and 27 mg/l and cultivar Red rasin at the middle of winter by 37.33 mg/l had lowest and highest carbohydrate values respectively. The lowest and highest value of re-growth were gained in cultivar Yaghoti and Red raisin by 12 and 45 % respectively. Therefore, due to high carbohydrate content and low electrolyte, leakage Red raisin was selected as freezing tolerance cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acclimation
  • Carbohydrate
  • Cultivar
  • Dormancy
  • freezing