نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور بررسی فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی دو رقم برنج (چمپا و دلار)، در هنگام مواجه با تنش سرما و نیز تنش اکسیداتیو متعاقب آن، آزمایشی در اسفند سال 1389 در مزرعه واحد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. عامل اصلی شامل سه تاریخ کشت اول، دهم و بیستم اسفند، عامل فرعی شامل دو رقم چمپا و دلار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که دمای پایین باعث کاهش فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پر اکسیداز در برگ و ریشه هر دو رقم گردید. کمترین میزان فعالیت آنزیم­ها در برگ و ریشه رقم دلار مشاهده شد.میزان مالون د آلدئید در طی تنش سرما افزایش معنی دار داشت. بیشترین میزان مالون د آلدئید در تاریخ کشت اول در برگ و ریشه رقم دلار (8/59 و 95/20 میلی­­مول بر گرم وزن تر) بود. همچنین تنش سرما باعش کاهش معنی دار پروتئین­های محلول برگ و ریشه در هر دو رقم گردید. بنابر این رقم چمپا به دلیل داشتن سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی فعال­تر نسبت به رقم دلار و نیز کاهش میزان مالون د آلدئید متحمل­تر از رقم دلار عمل کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of chilling stress on anti-oxidative enzymes activity in two rice (Oryza sativa L.) cultivars

نویسندگان [English]

  • Z. Hasannejad 1
  • S.M. Seyyednejad 2
  • Abdol Ali Gilani 3
  • P. Hassibi 4

1 M.Sc. Student, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

3 . Assistant Professor, Research Center of Agriculture and Natural Resource of Khouzestan, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor, Dep. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the chilling effect and consequently oxidative stress on anti-oxidant system of two rice cultivars a field experiment was conducted in Research Center of Agriculture and Natural Resource of Khouzestan in February and March 2011. The experiment was conducted in a split plot arrangement using a randomized complete block design with three replications. The main plot consisted of three sowing dates, including19th and 28th of February and 10th of March and two rice cultivars (Champa and Dollar) were randomized in sub-plots. Results showed that low temperature decreased the activity of anti-oxidative enzymes including Peroxidase (POX), Catalase (CAT) and Ascorbate peroxidase (APX) of leaf and root of both cultivars significantly. The lowest activity was in Dollar variety. Amount of Malondialdehyde (MDA) increased significantly during chilling stress. The largest amount of MDA was in the leaves and root of Dollar cultivars (59.8 and 20.95 mM. grFW) in second sowing date. Protein content of leaf and root of two cultivars was decreased. Therefore, Champa cultivar due to effective anti-oxidant system and decreased of MDA content was more tolerant chilling and oxidative stress in comparison to Dollar cultivar. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbate peroxidase
  • rice
  • Cold Stress
  • Peroxidase
  • Protein
  • Catalase and Malondialdehyde