نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میوه کاری، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

اثر کاربرد پوتریسین، کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک در غلظتهای مختلف بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه های آلو رقم شابلون در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار بررسی شد. میوه ها در کلرید کلسیم 60 و 80 میلی مولار، پوتریسین 1 و 2 میلی مولار، اسید سالیسیلیک 1 و 3 میلی مولار و آب مقطر (تیمار شاهد) به روش غوطه وری تیمار شدند و در سردخانه با دمای 1-2 درجه سلیسیوس و رطوبت نسبی80 %  به مدت 6 هفته نگهداری شدند. سپس پارامترهای کیفی از قبیل کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته و ویتامین ث در طول دوره انبارداری، هر هفته یکبار اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمار و زمان بر روی تمام صفات اندازه گیری شده در سطح آماری 1 درصد معنی دار شده است. به طوری که تیمارهای مورد نظر موجب حفظ کلیه ویژگی های کیفی میوه در طول دوره نگهداری گردید. اثر متقابل تیمار-زمان در سه صفت درصد کاهش وزن میوه، سفتی و مقدار مواد جامد محلول تفاوت معنی داری نداشت. در حالی که برهمکنش تیمار و زمان بر میزان اسیدیته و ویتامین ث میوه ها در سطح آماری 5 درصد معنی دار گردید. یعنی با پیشرفت روند نگهداری میوه در سردخانه از مقادیر اسیدیته و ویتامین ث کاسته شد. مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بین شاهد و بقیه تیمارها اختلاف معنی داری در تمام ویژگی های کیفی میوه وجود داشت. مؤثرترین تیمار در جلوگیری از کاهش وزن تر میوهها کلرید کلسیم بود. در مورد حفظ ویتامین ث میوهها کلرید کلسیم و پوتریسین بهتر از اسید سالیسیلیک عمل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of putrescine, calcium chloride and salicylic acid on quality and storage life of plum fruit cv. "Shablon"

نویسندگان [English]

  • S. Shokrollahfam 1
  • J. Hajilou 2
  • F. Zaare Nahandy 2
  • S.J. Tabatabaie 2
  • R. Naghshiband hasani 2

1 M.Sc. Pomology graduate, Department of Horticultural Sciences, University of Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Horticultural Sciences, University of Tabriz, Iran

چکیده [English]

The effect of putrescine, calcium chloride and salicylic acid was investigated on quality attributes and post harvest life of plum fruit cv. "Shablon" as a factorial experiment with a complete randomized design with three replications. Fruits were treated by dipping in 1 and 2 mM putrescine, 60 and 80 mM calcium chloride and 1 and 3 mM salicylic acid and then they were kept in cold storage at 1-2 °C and 80% relative humidity for 6 weeks. Quality parameters incloding weight loss, fruit firmness, total soluble solids contents, titratable acidity and ascorbic acid content were evaluated once a week. Results showed that the effect of treatment and time was significant in all characteristics at 1% level, and hat all treatments maintained the fruit quality characteristics during the storage period. Time and treatment interaction on weight loss, fruit firmness and soluble solid contents were not significant. The results showed that the effects of treatments on these traits were independent of time while the interaction between treatment and time on titratable acidity and ascorbic acid was significant at 5% level. With the progress in the fruit maintenance period, the amount of acidity and vitamin C content was reduced. Mean comparisons showed that there were significant differences between control and other treatments for all characteristics. Calcium chloride was effective for weight loss prevention. Calcium chloride and Putrescine solution were better than salicylic acid for maintenance of fruit vitamine C content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storage life
  • Putrescine
  • Calcium chloride
  • Salicylic acid
  • Shablon plum