نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

2 محقق موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

3 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و مصرف باکتری بر عملکرد ژنوتیپ‏های سویا آزمایشی در سال زراعی 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‏آباد به مورد اجرا گذاشته شد. آزمایش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل 2 سطح باکتری (کاربرد و عدم کاربرد باکتری)، عامل فرعی شامل 4 سطح نیتروژن (صفر، 40، 80 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و عامل فرعی فرعی نیز شامل سه ژنوتیپ (504، L14 و DPX) بود. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف باکتری تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه و تعداد گره در بوته نداشت. این نتیجه نشان دهنده عدم فعالیت باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در شرایط اقلیمی شمال خوزستان می باشد. اثر متقابل نیتروژن و ژنوتیپ نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (33/4308 کیلوگرم در هکتار) به DPX و تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین عملکرد دانه  (1890 کیلوگرم در هکتار) به ژنوتیپ 504 و عدم مصرف نیتروژن اختصاص یافت. با توجه به واکنش متفاوت ژنوتیپ‏های مورد آزمایش نسبت به سطوح مختلف نیتروژن و با توجه به حساس بودن ژنوتیپ رشد نامحدود 504 نسبت به ورس، میزان 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای ژنوتیپ 504 و L14 و مقدار 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای ژنوتیپ رشد  محدود DPX مناسب می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of soybean genotypes reaction to the application of bacteria and different nitrogen levels in North Khouzestan conditions

نویسندگان [English]

  • S.A. Kalantar Ahmadi 1
  • J. Daneshian 2
  • S.A. Siadat 3

1 Researcher, Safiabad Agricultural Research Center of Dezful

2 Researcher, Seed and Plant Improvement Institute

3 Professor, Agricultural and Natural Resources, University of Ramin

چکیده [English]

In order to study the effect of different levels of nitrogen and bacteria application on the yield of soybean genotypes, an experiment was conducted at Safiabad Agricultural Research Center in 2007. The experiment was implemented as a split split plot completely randomized block with 3 replications. Main plots consisted of 2 levels of bacteria (use and non-use of bacteria), while sub plots included 4 levels of nitrogen (0, 40, 80 and 120 kgN/ha) and sub-sub plots were 3 genotypes (504, L14 and DPX). Results showed that application of bacteria did not have a significant effect on grain yield, biological yield, harvest index, plant height and number of nodesper plant. These results showed the lack of nitrogen fixation bacterial activity in climatic North Khouzestan cinditions.The application of nitrogen led to increasing the number of pods per plant and grain yield. This result indicated that the highest (3822.22 kg/ha) and the lowest (1950.08 kg/ha) grain yield belong to 0 and 120 kgN/ha, respectively. Nitrogen × genotypes interaction effect showed the highest grain yield (4308.33 kg/ha) belonged to DPX genotype with the application of 120 kgN/ha and the lowest grain yield (1890 kg/ha) belonged to L14 without the application of nitrogen. Considering the different genotypes’responses to different levels of nitrogen and the sensitivity of indeterminate genotype (504) to lodging, it is suitable to use 80 kgN/ha for 504 and L14 genotypes, but for determinate growth genotypes (DPX) the use of 120 kgN/ha can also be appropriate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean
  • Cultivar
  • Nitrogen and Bacterium