نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظورارزیابی واکنش گلرنگ به کمبود آب در مراحل مختلف رشد، آزمایشی بر روی دو رقم گلرنگ در سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کرت های خرد شده با سه تکراراجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، چهار رژیم آبیاری مختلف، ‌ I1(آبیاری کامل)، ‌ I2( قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی تا آخر فصل رشد(،  I3(قطع آبیاری در مرحله گلدهی تا آخر فصل رشد) و ‌I4(قطع آبیاری از مرحله دانه بندی تا آخرفصل رشد) به عنوان کرت اصلی ودو رقم گلرنگ گلدشت(V1) و پدیده(V2)  به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج حاصله نشان داد که قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی (بیشترین کمبود آب) باعث کاهش معنی داری در عملکرد دانه (8/1430کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (7/306 کیلوگرم در هکتار) و افزایش معنی داری در میزان پرولین گیاه ( 12/547 میلی گرم بر کیلو گرم) شد.ازطرف دیگر، تیمارآبیاری قطع آبیاری از مرحله دانه بندی تا آخر فصل رشد تاثیر چندانی بر محتوی روغن و پرولین گیاه نشان نداده است. تنش شدید باعث کاهش شدید تری درمیزان سرعت رشد تجمعی و سرعت رشد نسبی در مقایسه با حالت بدون تنش شده است.تحت شرایط تنش مقدار محتوی آب نسبی برگ کاهش پیدا کرد. بالاترین عملکرد روغن در رقم گلدشت وکمترین آن در رقم پدیده مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد محدودیت آبیاری در طول مرحله پر شدن دانه موجب کاهش شدید عملکرد کمی وکیفی محصول نمی شود و با مدیریت آب و صرفه جویی در مصرف آن، می توان محصول اقتصادی نیز تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation regimes on content oil, proline content and some physiological characteristics of two safflower cultivars (Carthamus tinctorius L.) under climatic conditions in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A. Karimi 1
  • H. Roshanfekr 2
  • M. Meskarbashee 3

1 Graduate Student in Agronomy, College of Agriculture, Shahid Chamran University Ahvaz

2 Assistant Professor, College of Agriculture, Shahid Chamran University Ahvaz

3 Associate Professor, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

In order to study water deficit stress on safflower in different stages of growth, this experiment was conducted in Shahid Chamran University during 2009 – 2010 growing season in a split plot test based on randomized complete block design with three replications. The main factor was irrigation levels including I1: full irrigation, I2: withholding irrigation at bud stage until final growing season, I3: withholding irrigation during flowering until final growing season and I4: withholding irrigation at grain filling until final growing season and the subplots were two safflower: Goldasht (ILL.111) and Padideh (LRV.51.51). Results showed that stop irrigation in bolls stage (extreme water deficit) caused significant decrease in seed and oil yield, 1430.8 kg/h and 306.7kg.h respectively. Water stress significantly increased in proline content (547.12mg.kg). In the other hand, withholding of irrigation at grain filling until seed maturing stage had no significant effect on oil and proline content. Extreme water deficit stress resulted in more decrease in crop growth rate (CGR) and relative growth rate (RGR) compared to non control treatment. In the water stress condition, relative water content (RWC) decreased. The highest oil yield was obtained in Goldasht cultivar and the lowest oil yield in Padideh cultivar was observed. The research results showed watering restrictions during the grain filling stage sharply decreased in product performance, but quality did not. Accordingly, water management and economy in using water can help produce economical products. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower
  • Irrigation Regimes
  • Oil yield
  • Proline
  • CGR