تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام برنج در منطقه اهواز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

به منظور بررسی اثر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ارقام برنج، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین طی سال زراعی 85-1384 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ارتفاع آب در چهار سطح (15،10،5سانتی‌متر و شاهد: همراه با جریان آب) به عنوان فاکتور اصلی و سه رقم برنج (چمپا، عنبوری قرمز و دانیال) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که با افزایش ارتفاع آب کرت عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه و ارتفاع گیاه دارای یک روند افزایشی بودند ولی در ارتفاع 15 سانتی‌متر یک کاهش نسبی در عملکرد دانه مشاهده گردید، همچنین با افزایش ارتفاع آب کرت  شاخص برداشت، تعداد پنجه، کارآیی مصرف آب و درجه حرارت آب کرت دارای یک روند کاهشی بود، ولی ارتفاع آب کرت بر روی وزن هزار دانه اثر معنی‌داری نداشت. در بین ارقام مورد  بررسی رقم دانیال دارای بالاترین و رقم چمپا دارای کمترین میزان عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه و تعداد پنجه در هر کپه و کارآیی مصرف آب بود.  بر اساس نتایج این پژوهش در ارقام مورد بررسی درصورت ثابت نگه داشتن ارتفاع آب در کرت برای کاهش آب مصرفی و افزایش کارآیی مصرف آب و تولید عملکرد مناسب، ارتفاع 10 سانتی‌متر آب کرت، در منطقه اهواز می‌تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water height on physiological and agronomical characteristics of rice cultivars in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A. Lotfi jala abadi 1
  • S.A. Siadat 2
  • G. Fathi 2
  • A. Ebdali 3
  • A. Gilani 4
1 Ph.D., Student Department of Agronomy, College of Agriculture, Ramin Agricultural Research and Natural resources University, Mollasani, Ahvaz, Iran
2 Professor Department of Agronomy, College of Agriculture, Ramin Agricultural Research and Natural resources University, Mollasani, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, Ramin Agricultural Research and Natural resources University, Mollasani, Ahvaz, Iran.
4 Faculty member of Agricultural and Natural Resources Research Center of Khozestan, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of plot water height on some agronomical and physiological characteristics of rice cultivars in Ahvaz, a field experiment was conducted experimental field of Ramin Agriculture and Natural Resources University in Ahvaz, in the during 2005- 2006 growing season. Treatments were arranged as a split-plot experiment in a randomized complete block design with three replications. Water height at four levels (5, 10, 15 and control: with water flowing) and three cultivars (Champa, Anbori and Danial) were the main plots and sub plots respectively. The results indicated that by increasing the height of plot water, the grain yield, number of grain in panicle and plant height increased, but at 15 cm water height a relative decrease in grain yield was seen. Also, by increasing plot water height, HI, number of tillers, water use efficiency and water temperature decreased but plot water height had no significant effect on 1000 grain weight. Among the cultivars, Danial and Champa had the highest and lowest grain yield, number of grain in panicle, tiller number and water use efficiency, respectively. If the water height, for decreasing of water usage, increasing water use efficiency and grain yield, in different cultivars is fixed, the 10 cm of plot water height inAhvaz region can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rice
  • Water height
  • water temperature
  • CultivarsGrain yield