نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان

2 استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

انبه یکی از میوههای مهم مناطق گرمسیر دنیا می‌باشد، سال آوری یکی از مشکلات اساسی در تولید میوه انبه محسوب می‌شود. غربالگری دانهال های فاقد تناوب باردهیِ حاصل از تلاقی های کنترل شده، نیاز به مشاهده رفتار فنوتپی گیاه در مرحله بلوغ دارد. به منظور بررسی ارتباط فعالیت پلی فنل اکسیدازها در مرحله نونهالی با الگوی باردهی درخت انبه بالغ، آزمایشی در سال 1388-1386 در شهرستان میناب انجام گردید. در این آزمایش هشت ژنوتیپ انبه با سابقه مشخص از نظر باردهی (فاقد تناوب یا دارای تناوب) انتخاب شدند. پیوندک مربوط به هر ژنوتیپ بر همان ژنوتیپ پیوند شد. پس از رشد سرشاخه های جدید از پیوندک (60 روز پس از انجام پیوند)، فعالیت آنزیم های کاتکولاز و کرسولاز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فعالیت آنزیمی کم و نظم باردهی همبستگی وجود دارد به طوری که فعالیت آنزیم های کاتکولاز و کرسولاز در ژنوتیپ های منظم بار نسبت به ژنوتیپ های سال آور کمتر بود. همچنین بین فعالیت آنزیم های کاتکولاز و کرسولاز با تعداد میوه در درخت همبستگی (به ترتیب 86/0- و 74/0- =r) مشاهده شد که می تواند به عنوان شاخصی در غربالگری زود هنگام دانهال‌های انبه مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the relation of regular bearing fruit schedule with Catecholase and Cresolase enzyme activity in mango (Mangifera indica L.)

نویسندگان [English]

  • M. Shamili 1
  • A. Talaii 2
  • M.R. Fatahi Moghadam 3

1 Assistant Professor, College of Agriculture, Hormozgan University

2 Professor College of Agriculture, Tehran University, Tehran

3 Associated Professor, College of Agriculture, Tehran University, Tehran

چکیده [English]

Mango is one of the important fruits in tropical regions of the world. A basic problem of its production is alternate bearing. Observation of phenotypic behaviors at maturity phase is used to screen alternation bearing in mango seedlings obtained from controlled hybridization. To evaluate the relationship among polyphenol oxidase enzymes and bearing patterns of tree at the juvenile stage, an experiment was done at Minab during 2008-2010. In this study, 8 mango genotypes with known bearing patterns (alternate or non-alternate bearing) were chosen. Scion of every genotype was grafted on its own rootstock, and then the activity of Catecholase and Cresolase was measured (60 days after grafting). The results showed correlations between low enzyme activity and regular bearing genotypes, with regular bearing trees having lower Catecholase and Cresolase activity than alternate ones. Also, correlation was observed between catecholase and cresolase activities with fruit number production per tree (r= -0.86 and -0.74 respectively) which could be used as an early screening index of mango seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mango
  • Irregular bearing
  • Poly phenol oxidase
  • Enzyme activity