نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 : مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

3 استاد دانشگاه کشاروزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر فاصله بین ردیف کاشت و مصرف بذر بر میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک یونجه رقم مساسرسا، آزمایشی از سال زراعی 1379 بمدت 4 سال زراعی (سال اول، سال استقرار) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک ‌بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل 3 سطح فاصله بین ردیف (50، 60 و 70 سانتی‌متر) و تیمار فرعی شامل 5 سطح مصرف بذر (5، 10، 15، 20 و 25 کیلوگرم بذر در هکتار) بود. اثر سال بر بیشتر صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد و تنها بر تعداد غلاف در خوشه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در فاصله ردیف کاشت 50 سانتی متر با مقدار 7/656 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. از سوی دیگر با افزایش فاصله‌های بین ردیف تعداد خوشه در مترمربع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کاهش یافت.  بیشینه عملکرد بیولوژیک در بیشترین تیمار مصرف بذر با عملکرد 5034 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. نتایج همبستگی ساده بین عملکرد دانه و سایر صفات نشان داد که تعداد خوشه در متر مربع یکی از مهم ترین اجزای مؤثر بر عملکرد دانه بود. این صفت بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه (**922/0 r=) نشان داد. نتایج این پژوهش مشخص می‌کند فاصله بین ردیف کاشت 50 سانتی متر و مصرف بذر 15 کیلوگرم در هکتار از طریق افزایش تعداد خوشه در مترمربع و وزن هزار دانه سبب تولید بیشتر عملکرد دانه یونجه رقم مساسرسا در استان خوزستان گردیده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of sowing patterns and density on grain yield and yield components of alfalfa (Medicago sativa L.) cv. Mesa-Sirsa in South Khozestan conditions

نویسندگان [English]

  • G.R. Abadouz 1
  • A. Rahnama 2
  • G. Fathi 3

1 Khozestan Agricultural and Natural Resources Research Center, Ahvaz, Iran,

2 Associate Professor, Date palm and Tropical Fruit Research Institute, Ahvaz

3 Professor, Department of Agronomy, Ramin Agricultural and Natural Resources Khozestan

چکیده [English]

In order to investigate the effect of row spacing and seeding rate on Mesa-Sirsa alfalfa cultivar, this experiment was carried out in the research farm of Khuzestan Agricultural Research Center between 2000 and 2004. The research was performed in the form of a split plot in a randomized complete block design with 3 replications. The main plots were three row spacing’s (50, 60 and 70 cm) and the sub plots were five seeding rates (5, 10, 15, 20, and 25 kg seed per ha). The Traits were racemes lm2, pods/raceme, seeds/pod, 1000 seed weight, seed and biological yield and hoarest index. The effects of year were significant different on all the traits. Seeding rate did not have any significant effect on pods/raceme, seeds/pod and 1000 seed weight. The highest seed yield was obtained from 50 cm row spacing. Seed and biological yield increased as row spacing. Decreased using the highest seeding rate (25 kg/ha) produced the highest biomass yield (5034 kg/ha). The highest significant correlation was observed between race/ms/m2 and seed yield (r= 0.922٭٭). According to the results, for alfalfa (var. Mesa-Sirsa) seed production in South Khozestan province, using 15 kg/ha seed and 50 cmrow spacing, that produced the highest seed yield due to increase in race/ms/m2 and 1000 seed weight, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Row spacing
  • Seeding rate
  • Grain yield
  • Yield components
  • Harvest index