بهبود عملکرد کمی و کیفی سویا با محلول‌پاشی عناصر روی و آهن در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهر کرد

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش خشکی، این تحقیق به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. سطوح عامل اصلی شاملآبیاری پس از 60 ، 80، 100و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر و عامل فرعی شامل محلول‌پاشی­ با آب آبیاری، سولفات روی، سولفات آهن و ترکیب سولفات روی و آهن بود. نتایج نشان داد اثر متقابل محلول­پاشی و تنش بر تعداد دانه در غلاف، غلاف در شاخه جانبی، عملکرد بیولوژیک و دانه معنی‌دار شد. بیشترین تعداد غلاف در گره ساقه اصلی و وزن هزار دانه به آبیاری پس از 60 میلی‌متر تبخیر و محلول­پاشی روی و آهن مربوط بود. محلول­پاشی روی و توام روی و آهن افزایش معنی‌دار را بر عملکرد دانه، بیولوژیک، شاخص برداشت، پروتیین و روغن داشت، همچنین اثر محلول­پاشی بر غلظت روی و آهن در دانه و برگ معنی­دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantity and quality improving of soybean yield by zinc and iron foliar application under drought stress

نویسندگان [English]

  • M. Jalili Sheshbahre 1
  • M. Movahhedi Dehnavi 2
  • S.M. Hashemi jazi 3
1 M.Sc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
2 Assistant Professor and of Agronomy and plant Breeding, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran
3 Agricultural and Natural Resource Research Center, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of foliar application of zinc and iron on yield quantity and quality of Soybean (Glycine max (L.)) under drought stress, an experiment was carried out as a split plot based on completely randomized block design with three replications. The main factor included four drought stress levels as irrigation after 60, 80, 100, 120 mm evaporation and the sub factor constituted four levels of foliar application as a water, zinc, iron and combined zinc and iron. The results showed that there was a significant interaction between drought stress and foliar application for seed per pod, pod in lateral branches, biological yield and seed yield. The maximum pod per main node stem and seed weight was obtained from the irrigation after 60 mm evaporation and foliar application of combined zinc and iron. Foliar application of zinc and combined zinc and iron had the highest effect on the seed, biological, protein, oil yield and harvest index. Also, foliar application had a significant effect on zinc and iron concentration in seeds and leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean
  • stress
  • Drought
  • Yield
  • Foliar application