تاثیر قطع آبیاری در سیستم کودی N.P.K و کودهای آلی بر روی میزان توزیع مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در گندم نان ( .Triticum aestivum L)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی در سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمران آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه کشاورزی رامین انجام شد. در این آزمایش آبیاری در سه سطح شامل I1 (قطع آبیاری در مرحله­ی سنبله­دهی کامل تا زمان برداشت)، I2 (در مرحله­ی گرده­افشانی تا زمان برداشت) و I3 (شاهد یعنی آبیاری کامل) در کرت­های اصلی، همچنین سیستم‌های کودی شامل کود شیمیایی، کود دامی، کود بیولوژیک و کود بیولوژیک همراه با کود دامی در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. اثر تیمار قطع آبیاری و سیستم­های کودی بر میزان توزیع مجدد، درصد کارایی توزیع مجدد، سهم دانه از توزیع مجدد و سهم فتوسنتز جاری در سطح 1درصد معنی­دار گردید. تیمار آبیاری کامل کمترین میزان توزیع مجدد و بیشترین سهم فتوسنتز جاری و تیمار قطع آبیاری در زمان سنبله­دهی، بیشترین توزیع مجدد و کمترین سهم فتوسنتز جاری را به خود اختصاص داد. بیشترین میزان توزیع مجدد و بیشترین سهم فتوسنتز جاری از تیمار کود دامی مخلوط با کود بیولوژیکی به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش استفاده از کود دامی به همراه کود بیولوژیکی حتی در شرایط تنش خشکی پایان دوره برای تولید بهینه محصول در رقم چمران می­تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of irrigation timing and different fertilizer systems (NPK application) and manure on remobilization and current photosynthesis in bread wheat (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • M. Namarvari 1
  • Ghodratallah fathi 2
  • A. Bakhshandeh 2
  • M.H. Gharineh 3
  • S. Jafari 4
1 M.Sc. Student of Agronomy, University of Agriculture and Natural Resources, Khuzestan
2 Professor of Agronomy, Ramin University of Agriculture and Natural Resources Khuzestan
3 Associate Professor of Agronomy, Ramin University of Agriculture and Natural Resources,
4 Assistant Professor of Agronomy, Department of Soil Science,. University of Agriculture and Natural Resources, Khuzestan
چکیده [English]

This field experiment was conducted for evaluation of irrigation timing on different fertilizer systems on yield and yield components of wheat (Chamran v.) in 2009-2010. The experiment was performed in RCBD with three replications (split plot design) at Ramin of Agriculture and Natural Resources University. To evaluate the effect of irrigation time the following treatments were applied: cut irrigation I1) from spike formation to harvesting, I2) from anthesis stage to harvesting, and I3) control with complete irrigation. For fertilizer systems, treatments included NPK Chemical NPK chemical sources manure, biological fertilizer and biological and manure. The effect of irrigation timing and fertilizer systems had a significant effect at 1% on remobilization, percent of organic matter remobilization efficiency, seed fraction of remobilization and current photosynthesis. The I3 had minimum remobilization content and maximum current photosynthesis, but I1 treatment had opposite trend. The biological fertilizer together with manure had maximum remobilization and current photosynthesis. Therefore, biological fertilizer together with manure can provide a good condition for high yield production in wheat, even under drought stress at the end of the ripening period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry matte
  • Fertilizer
  • Irrigation cut
  • Remobilization
  • wheat