اثر دوره‌های مختلف تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جو ( Hordeum vulgare L) در شرایط استان خوزستان

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان اهواز

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ماندابی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو لاین WB-79-10آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. آزمایش از دو عامل مرحله رشدی گیاه (پنجه‌زنیZGS13 ، ساقه‌روی ZGS31 و غلاف‌رفتن ZGS43) به عنوان فاکتور اصلی و مدت‌های ماندابی (صفر، 7 و 14 روز در شرایط ماندابی) به عنوان فاکتور فرعی تشکیل شد. نتایج نشان داد که بین مراحل شروع ماندابی و مدت های مختلف ماندابی از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، اختلاف معنی داری وجود داشت. در این آزمایش ماندابی در مرحله شروع پنجه‌زنی خسارت بیشتری نسبت به مرحله ساقه‌رفتن و غلاف‌رفتن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه وارد کرد به نحوی که در مرحله پنجه‌زنی، عملکرد دانه در طی 7 و 14 روز ماندابی نسبت به شاهد به ترتیب 42 و 28/78 درصد و برای تعداد دانه در سنبله به ترتیب 84/20 و 5/37 درصد و برای تعداد سنبلک در سنبله به ترتیب 31/22 و 04/41 درصد کاهش داشتند. بطور کلی نتایج نشان داد که وقوع ماندابی در هر مرحله‌ای از رشد و نمو جو، حتی در یک دوره کوتاه، خسارت غیر قابل جبرانی بر عملکرد و اجزای آن بر جای می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of various periods of water logging surface stress in the different growth stages on yield and yield components of barley (Hordeum vulgare L.) under Khuzestan environment

نویسندگان [English]

  • M. Khalafi 1
  • M.H. Gharineh 2
  • A. Bakhshandeh 3
  • E. Lakzadeh 4
  • G. Fathi 3
1 M.Sc. Student of Agronomy, Ramin University of Agriculture and Natural Resources Khuzestan
2 Associate Professor Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Khuzestan
3 Professor Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Khuzestan
4 Academic Member of Research Center of Agriculture and Natural Resources of Khuzestan
چکیده [English]

In order to study the effects of different levels of water logging at different growth stages on yield and yield components of barley WB-79-10, a field experiment was carried out using split plot in randomized complete block design with four replications in Ramin Research Field Station in a growing season (2009-2010) in Ramin Agriculture and Natural Resources University, Ahvaz. Tillering, stem elongation and booting stage were assigned to main plots, and water logging periods, including 0, 7 and 14 days in terms of water logging were randomized in sub–plots. The results showed that between the beginning stages of water logging and various water logging periods for yield and yield components, significant differences exist. The water logging at tillering stage had more damage than stem elongation and booting stages on grain yield and its components. In the tillering stage, grain yield at 7 and 14 days, compared to control water logging 42 and 78.28 percent respectively, to the spikelet, respectively 20.84 and 37.5 percent and to the grain number per ear 22.31 and 41.04 percent respectively, decreased. Overall, the results showed that water logging at each stage of plant growth, even in a short period, led to irrecoverable damage on yield and its components on the leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • Waterlogging periods
  • Ggrowth stage