اثر سطوح مختلف کلرید سدیم و کلونیزاسیون میکوریزایی بر رشد و جذب فسفر، پتاسیم و سدیم توسط گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در یک آزمایش گلدانی اثر سطوح مختلف شوری ناشی از کلرید سدیم (5/1، 5/4 و 5/7 دسی زیمنس بر متر) بر مولفه های رشد، جذب فسفر، پتاسیم و سدیم توسط گیاه زعفران با حضور و بدون حضور میکوریزا به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش شوری از 5/1 به 5/7 دسی زیمنس بر متر وزن ماده خشک گیاه را به شدت کاهش داد. این کاهش به سمیت ناشی از تجمع فراوان یون سدیم (Na+)  و کاهش غلظت یون پتاسیم (K+) در گیاه  ارتباط داده شد. کلونیزاسیون میکوریزایی گیاه باعث کاهش غلظت یون سدیم و بهبود نسبت پتاسیم به سدیم (K+:Na+) و در نتیجه سبب افزایش مولفه های رشد گیاه گردید. درصد کلونیزاسیون ریشه تحت تاثیر سطوح شوری قرار نگرفت. علی رغم کاهش وزن ماده خشک گیاه میکوریزایی با افزایش شوری، پاسخ رشد میکوریزایی زعفران در شرایط تنش شوری خاک افزایش پیدا نمود. غلظت فسفرو محتوای فسفر اندام هوایی گیاه  میکوریزایی به طور معنی داری بیشتر از میزان آنها در گیاه شاهد بود. اگر چه محتوای فسفر اندام هوایی گیاه میکوریزایی با افزایش شوری کاهش پیدا نمود ولی محتوای فسفر اندام هوایی گیاه میکوریزایی در واحد طول ریشه کلنی شده با افزایش شوری، افزایش پیدا نمود و این می تواند افزایش پاسخ رشد میکوریزایی گیاه زعفران با افزایش شوری خاک را توجیه نماید. این مطالعه نشان داد گیاه زعفران دارای وابستگی زیاد به قارچ میکوریزا می باشد و کلونیزاسیون میکوریزایی سبب گردید تا اثرات سوء تنش شوری بر مولفه های رشد، جذب فسفر، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of sodium chloride and mycorrhizal colonization on growth, P, K and Na uptake by saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • H. Nadian 1
  • M. Heidari 2
  • M.H. Gharineh 3
  • M.H. Daneshvar 4
1 Associate Professor, Department of Soil Science, Ramin University of Agriculture and Natural Resources
2 Assistance Professor, Department of Horticulture, Ramin University of Agriculture and Natural Resources
3 Associate Professor, Department of Agronomy, Ramin University of Agriculture and Natural Resources
4 Associate Professor, Department of Horticulture Ramin University of Agriculture and Natural Resources
چکیده [English]

The effect of different levels of salinity arising from sodium chloride on plant growth parameters, phosphorus, potassium and sodium uptake by saffron plant with and without mycorrhiza was studied in a pot experiment. A factorial experiment with a randomized complete block design was performed. The results showed that increasing salinity from 1.5 to 7.5 dS m-1 significantly decreased plant dry weight. The decreased plant dry weight was attributed to the toxicity resulting from high Na+ concentration and low K+ concentration in plant tissues. Mycorrhizal colonization led to a significant reduction in the concentration of Na+ and improved K+: Na+ ratio,and this in turn, resulted in a considerable increase in plant growth. Percentage of root colonization was not affected by salinity. Despite the reduction of mycorrhizal plant dry weight with increasing salinity, mycorrhizal growth response increased as salinity was increased. Shoot phosphorus concentration and shoot phosphorus content of mycorrhizal plant were significantly higher than those in the shoot of non-mycorrhizal plant. Although shoot phosphorus content decreased with increasing salinity, shoot phosphorus content per unit root length colonized increased as salinity was increased, and this may explain the increased mycorrhizal growth response with increasing salinity. In conclusion, the result of this study, for the first time, showed that saffron has high mycorrhizal dependency, and mycorrhizal colonization alleviated the detrimental effects of salinity on plant growth, uptake of phosphorous and potassium and K+:Na+ ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Mycorrhiza
  • P
  • Na
  • K
  • Salinity