نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

3 استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

4 کارشناس ارشد و معاون بهره برداری آبفای یاسوج

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی برهمکنش پساب تصفیه شده­ی‌­ شهری به عنوان آب آبیاری و کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و تولید علوفه­ی ذرت شیرین، در سال زراعی 1389- 1388، در مزرعه­ی تحقیقاتی شهر یاسوج انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل آبیاری در 5 سطح [آبیاری مزرعه با آب معمولی در کل فصل رشد (1I)؛ از مرحله­ی سبز شدن گیاه (مرحله­ی رشدی 10) تا مرحله­ی ظهور تاسل (مرحله­ی رشدی 50)، آبیاری با پساب تصفیه شده و از مرحله­ی رشدی 50 تا مرحله­ی شیری شدن دانه (مرحله­ی رشدی 82)، آبیاری با آب معمولی (2I)؛ از مرحله­ی رشدی 10 تا مرحله­ی رشدی­ 50، آبیاری با آب معمولی و از مرحله­ی رشدی 50 تا مرحله­ی رشدی 82، آبیاری با پساب تصفیه شده (3I)؛ آبیاری یک در میان با آب معمولی و پساب تصفیه شده (4I)؛ آبیاری مزرعه با پساب تصفیه شده در کل فصل رشد (5I)] و عامل فرعی شامل نیتروژن در سه سطح (0=0N، 80=80Nو 160=160Nکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بود.نتایج نشان داد که برهم­کنش آبیاری و نیتروژن بر صفات عملکرد بلال و دانه­ی کنسروی معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد بلال‌ و دانه­ی کنسروی در تیمار 80N5I، به ترتیب معادل 2548 و 1246 گرم در متر مربع و کمترین عملکرد بلال­ و دانه­ی کنسروی در تیمار 0N1I به ‌ترتیب معادل 1090 و 360 گرم در متر مربع بود. برهم­کنش آبیاری و نیتروژن بر صفات عملکرد بیولوژیک و عملکرد علوفه‌ی ­تر معنی­دار گردید. بیشترین عملکرد بیولوژیک و عملکرد علوفه‌ی ‌تر در تیمار 80N4I به ترتیب معادل 5442 و 2897 گرم در متر مربع و کمترین عملکرد در این پارامترها در تیمار 0N1I به‌ترتیب معادل 2953 و 1863 گرم در متر مربع بدست آمد. در سطح آبیاری 5I، مصرف نیتروژن، 50 درصد کاهش یافت. آبیاری با پساب تصفیه شده با تأثیر معنی­دار بر اجزای عملکرد، باعث افزایش عملکرد بلال و دانه‌ی ذرت شیرین گردید. در مجموعاستفاده از پساب تصفیه شده، باعث کاهش میزان مصرف کود شیمیایی نیتروژن گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the use of urban treated sewage and nitrogen on yield and forage production of sweet corn

نویسندگان [English]

 • M.J. Fereidooni 1
 • H. Farajee 2
 • H.R. Owliaie 3
 • A. Salehi 4

1 M.Sc. Student Department of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural faculty, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy Agricultural faculty, Yasouj University

3 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, Agricultural faculty, Yasouj University

4 M.Sc. of AbFa Yasouj

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the interaction of urban treated sewage and nitrogen fertilizer on yield and forage production of sweet corn in research farm of Yasouj, during agronomic year of 2008-2009. Experimental factors consisted of 5 irrigation levels including common irrigation water from emergence (SG=10) to milk stage (SG=82) (I1), from SG=10 to tassling (SG=50) with sewage effluent and from SG=50 to SG=82 with common irrigation water (I2), from SG=10 to SG=50 with common irrigation water and from SG=50 to SG=82 with sewage effluent (I3), alternate irrigation with common irrigation water and sewage effluent till stage (SG=82) (I4), sewage effluent till stage (SG=82) (I5), and 3 nitrogen rates (N0=0, N80= 80 and N160=160 kg N ha-1) in a completely randomized design with three replications. Results indicated that interaction of irrigation and nitrogen was significant on fresh ear yield and canned grain yield. The highest fresh ear and canned grain yield were in treatment I5N80, as 2548 and 1246 gr m-2 and the minimum fresh ear yield and canned grain yield were found in treatment I1N0, as 1090 and 360 gr m-2 respectively. The interaction of irrigation and nitrogen was significant on biological yield and fresh forage yield. The highest biological yield and wet forage yield were obtained in treatment I4N80, 5442 and 2897 gr m-2, respectively. The minimum biological yield and wet forage was in treatment I1N0, as 2953, 1863 and 447 gr m-2 respectively. At I5 Irrigation level, nitrogen consumption was decreased 50%. In summary, application of sewage effluent reduced used nitrogen fertilizer rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sweet corn
 • Treated Sewage
 • Nitrogen
 • Ear yield
 • Grain yield
 • Forage yield
 1. خلدبرین، ب. و اسلام‌زاده، ه. 1380. تغذیه‌ی معدنی گیاهان آلی (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز، 250 ص.
 2. رضوانی­مقدم، پ. و میرزایی­نجم­آبادی، م. 1388. تاثیر آبیاری با پساب تصفیه شده بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت، سورگوم و ارزن. مجله‌ی کشاورزی ایران، 1 (7): 63-74.
 3. شریعتمدار، م. ح. 1383. آیا باید برای خشکسالی برنامه داشت. روش‌های کاهش خسارت خشکسالی (3). انتشارات معاونت زراعت، وزارت جهاد کشاورزی، 346 ص.
 4. عابدی­کوپایی، ج.، افیونی، م.، مصطفی­زاده، ب.، موسوی، س. ف. و باقری، ر. 1382. تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک. مجله‌ی آب و فاضلاب، 15 (2): 89-95.
 5. ملکوتی، م.ج.، مشیری، ف. و غیبی، م.ن. 1384. حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در خاک و برخی محصولات زراعی و باغی. موسسه‌ی تحقیقات خاک و آب تهران، نشریه‌ی فنی 405، ص 66.
 6. مهردادی، ن. 1378. نگرشی بر نقش مشارکت‌های مردمی در استفاده از پساب­ها برای آبیاری. همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب­ها در آبیاری، ص
 7. نظری، م.ع.، شریعتمداری، ح.، افیونی، م.، مبلی، م. و رحیلی، ش. 1385. اثر کاربرد پساب و لجن فاضلاب صنعتی بر غلظت برخی عناصر و عملکرد گندم، جو و ذرت. مجله‌ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10 (3): 96-101.
 8. نورمحمدی، ق.، سیادت، س. ع. ا. و کاشانی، ع. 1389. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 468 ص.
 9. ولی نژاد، م.، مصطفی زاده، ب. و میرمحمدی، س.ع. 1380. اثر پساب تصفیه شده‌ی شاهین شهر بر خصوصیات زراعی و شیمیایی ذرت تحت سیستم‌های آبیاری بارانی و سطحی. مجله‌ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 9 (1): 100-105.
 10. 1992. Wastewater treatment and use in agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p: 47.
 11. Feigin, A., Feigenbum, S., and Limoni, H. 1981. Utilization efficiency of nitrogen from sewage effluent and fertilizer applied to corn plant growing in clay soil publish Journal Environment Quality, 10: 284-287.
 12. Feizi, M. 2001. Effect of treated wastewater on accumulation of heavy metals in plant and soil. In: Geof Pearce, R., Changkim, J., Nairizi, S. and Hamdy, A. (Eds). International Workshop on Wastewater Reuse and Management. Seoul, Korea, Pps: 137-146.
 13. Hassanli, A.M., Ebrahim Zade, M.A., and Beecham, S. 2009. The effect of irrigation method with effluent and irrigation scheduling on water use efficiency and corn yield in an arid region. Agriculture Water Management, 96: 93-99.
 14. Keskin, B., Akdeniz, H., Hakki Yilkaz, I., and Nizamettin, T. 2005. Yield and quality of forage corn as influenced by cultivar and nitrogen rate. Agronomy Journal, 4(2): 138-141.
 15. Oktem, A., Oktem, A.G., and Emeklier, H.Y. 2010. Effect of nitrogen on yield and some quality parameters of sweet corn. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41: 832-847. 
 16. Smith, R., Aguiar, J., and Caprile, J. 2004. Sweet corn production in California. http: //Anrcatalog, Ucadavis, Edu., p:112.
 17. Tavassoli, A., Ghanbari, A., Amiri, E., and Paygozar, y. 2010. Effect of municipal with manure and fertilizer on yield and quality characteristics of forage in corn. African Journal of Biological, 9(17): 2515-2520.
 18. United State Environment Protection Ageny. 1992. Guidline for water reuse. EPA. pp: 92.
 19. Wajid, A., Ghffar, A., Maqsood, M., Hussain, K., and Wajid, N. 2007. Yield response of maize hybrids to varying nitrogen rates. Pakistan Journal of Agriculture Science, 42: 217-220.
 20. Zebarth, B.J., Shcard, R.W., and Howblin, J. 2001. Influence of rate and timing of nitrogen fertilization application on yield and quality of hard red winter wheat. Plant Science, 72: 13-19.