نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گل مغربی (Oenothera biennis L.) این آزمایش انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح ورمی کمپوست (0، 2، 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع) و 3 تراکم کاشت (9 ، 12 و 20 بوته در متر مربع) بودند. در طول دوره گلدهی، ارتفاع و تعداد شاخه های جانبی بوته، تعداد کپسول ها و تعداد بذور درون کپسول ها به طور جداگانه در ساقه اصلی و شاخه های جانبی هر بوته و همچنین عملکرد بذر اندازه گیری شد. روغن بذرها با استفاده از دستگاه سوکسله استخراج شد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر ساده ورمی­کمپوست و تراکم بوته بر تعداد کپسول و تعداد بذرهای کپسول هم در ساقه اصلی و هم در شاخه های جانبی و نیز بر عملکرد روغن معنی دار بود. بالاترین ارتفاع بوته و عملکرد روغن در بالاترین سطح ورمی کمپوست و بالاترین تعداد بذر در کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی بوته در سطوح متوسط ورمی کمپوست برابر با 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع به دست آمد. افزایش تراکم کاشت تعداد شاخه های جانبی، تعداد کپسول و تعداد بذر کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی را به صورت معنی داری کاهش داد اما بالاترین عملکرد روغن در بالاترین سطح تراکم بوته به دست آمد. اثر متقابل ورمی کمپوست و تراکم بر تعداد شاخه های جانبی بوته، تعداد بذر کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی بوته معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of vermicompost and plant density on growth and developmental factors, seed yield and oil content of evening primrose (Oenothera biennis L.)

نویسندگان [English]

 • H. Neamati 1
 • M. Azizi 2

1 M.Sc. Student, Department of Horticulture Scientific, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Department of Horticulture Scientific, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

This experiment investigated the effects of different levels of vermicompost and plant density on growth and developmental factors, seed yield and oil content of evening primrose (Oenothera biennis L.). The research was set up as a factorial experiment on the basis of Randomised Complete Block Design (RCBD) with three replications in the experimental field of the Agricultural faculty of Ferdowsi University of Mashhad (FUM) during 2008-2009. The treatments included 4 levels of vermicompost (0, 2, 3 and 5 kg.m-2) and 3 levels of plant density (9, 12 and 20 pl.m-2). During the flowering period, plant height, number of side branches, number of capsules and seeds per capsule at main stem and side branches were measured separately. The oil of the seeds was extracted by using Soxhlet. The results showed that the simple effects of vermicompost and plant density were significant on the number of capsules and seeds per capsule of the main stem and side branches, as well as oil yield. The highest plant height and oil yield were obtained at the highest level of vermicompost, and the highest number of seeds per capsule of the main stem and side branches were obtained at average levels of vermicompost (3 and 5 kg.m-2). Increasing the plant density decreased the number of side branches, capsules and seeds per capsule of the main stem and side branches significantly. However highest oil yield obtained in the highest level of plant density. There was a significant interaction effect between vermicompost and plant density on the number of side branches, the number of seeds per capsule of the main stem and side branches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evening primrose
 • Yield
 • Vermicompost
 • Plant density
 1. بتولی، ح. 1385. کشت و پرورش گیاه دارویی گل مغربی در منطقه کاشان. مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی، ادویه ای و معطر (17 اردیبهشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد) صص: 45-46.
 2. پیوست، غ. و الفتی چیرانی، ج. 1387. سبزیکاری با کمپوست. انتشارات عبدی. 106 ص.
 3. درزی، م.ت، قلاوند، الف. و رجالی، ف. 1388. تأثیر مصرف کودهای بیولو‍ژیک بر روی جذب عناصر N، P، K‌ و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare ). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25 (1): 1-19.
 4. سرمد نیا، غ. و کوچکی، ع. 1368. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 467 ص.
 5. عزیزی، م.، رضوانی، ف.، حسن زاده خیاط، م.، لکزیان، ا. و نعمتی، ح. 1387. تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24 (1): 82-93.
 6. عزیزی، م.، باغانی، م.، لکزیان، ا. و آرویی، ح. 1385. بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد مؤثره ریحان (Ocimum basilicum). مجله علوم و صنایع کشاورزی، ویژه علوم باغبانی، 21 (2): 41-52.
 7. ملکی، ع. 1378. اثر فواصل آبیاری و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره (Brassica napus). پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی: 103 ص.
 8. هاشم آبادی، د. و صداقت جو، ش. 1382. بررسی اثر متقابل تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد باقلای مازندران در استان گیلان. سومین کنگره علوم باغبانی ایران، کرج: 275-276. کل 377 ص.
 9. Abbot, I., and Parker, C.A. 1981. Interactions between earthworm and their soil environment. Soil Biology and Biochemistry, 13: 191-197.
 10. Arancon, N.Q., Galvis, P.A., and Edwards, A. 2005. Suppression of insect pest populations and damage to plants by vermicomposts. Bioresource Technology. 96(10): 1137-1142.
 11. Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influence of vermicompost on field strawberries. Bioresource Technology, 93: 145-153.
 12. Arguello, J.A., Ledesma, A., Nunez, S.B., Rodriguez, C.H., and Goldfarb, M.D.D. 2006. Vermicompost effects on bulbing dynamics, nonstructural carbohydrate content, yield, and quality of Rosado paraguayo garlic bulbs. Horticulture Science, 41(3): 589-592.
 13. Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology, 84(1): 7-14.
 14. Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A., and Metzger, J.D. 2000. Influence of earthworm-processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes. Bioresource Technology, 75(3): 175-180.
 15. Bugbee, G.J. and Frink, C.R. 1989. Composted waste as a peat substitute in peat- lite media. Hortscience, 24(4): 625-627.
 16. Deng, Y.C., Hua, H.M., Li, J., and Lapinskas, P. 2001.studies on the cultivation and uses of evening primrose (Oenothera) in China. Economic Botany, 55(1): 83-92.
 17. El-Gendy, S.A., Hosni, A.M., Ahmed, S.S., and Sabri, R.M. 2001. Sweet basil (Ocimum basilicum) productivity under different organic fertilization and inter-plant spacing levels in a newly reclaimed land in Egypt. Hort Abstract, 71: 1535.  
 18. Gajalakshami, S., and Abbasi, S.A. 2002. Effect of the application of water hyacinth compost/vermicompost on the growth and flowering of (Crassandra undulaefolia) and on several vegetable. Bioresurces Technology, 85: 197-199.
 19. Gan, Y., Stulen, I., Van Keulen, H., and Kuiper, P.J.C. 2002. Physiological response of soybean genotypes to plant density. Field Crops Research, 74: 231-241.
 20. Ghasemnezhad, A. 2007. Investigations on the effects of harvest methods and storage conditions on yield, quality and germination of evening primrose (Oenothera biennis) seeds. PhD thesis Justus Liebig University Giessen, 114: 1-12.
 21. Micginnis, M., Cooke, A., Bilderback, T., and Lorscheider, M. 2003. Organic fertilizer for basil transplant production. Acta Horticulturae, 491: 213-218.
 22. Mohanty, S., Paikaray, N.K., and Rajan, A.R. 2006. Availability and uptake of phosphorus from organic manures in groundnut (Arachis hypogea )-corn (Zea mays L.) sequence using radio tracer technique. Geoderma, 133: 225-230.
 23. Muscolo, A.F., Boualo, Gionfriddo, F., and Nardi, F. 1999. Earthworm humic matter produces auxi-like effects on (Daucus carota) cell growth and nitrate Soil Biology and Biochemistry, 31: 1303 - 1311.   
 24. Sekeroglu, N., and Ozguven, M. 2006. Effects of different nitrogen doses and row spacing applications on yield and quality of (Oenothera biennis) grow in irrigated lowland and unirrigated dryland conditions. Turkish Journal of Agriculture, 30: 125-135.
 25. Singh, B., and Faroda, A.S. 1994. Physiological parameters of Brassica species as affected by irrigation and nitrogen management on aridisoils. Indian Journal of Agriculture Science, 39: 426-443.
 26. Tomati, U., Grappelli, A. and Galli, E. 1983. Fertility factors in earthworm humus. In Proceedings of the International Symposium on Agricultural Environment. Prospects in Earthworm Farming. Publication Ministero Della Ricerca e Technologia, Rome, PP., 49-56.
 27. Valdrighi, M.M., Pera. A., Agnolucci, M., Frassinetti, S., Lunardi, D., and Vallini, G. 1996. Effects of compost-derived humic acids on vegetable biomass production and microbial growth within a plant (Cichorium intybus) soil system: a comparative study. Agriculture Ecosystems and Environment, 58: 133-144.
 28. Wilson, D.P. and Carlile, W.R. 1989. Plant growth in potting media containing warm-worked duck wast. Acta Horticulture, 238: 205-220.
 29. Wink, M. 2003. Evolution of secondary metabolites from an ecological and molecular phylogenetic perspective. Phytochemistry, 32: 3-19.
 30. Zaller, J.G. 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. Scientia Horticulturae, 112: 191-199.