اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گل مغربی (Oenothera biennis L.) این آزمایش انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح ورمی کمپوست (0، 2، 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع) و 3 تراکم کاشت (9 ، 12 و 20 بوته در متر مربع) بودند. در طول دوره گلدهی، ارتفاع و تعداد شاخه های جانبی بوته، تعداد کپسول ها و تعداد بذور درون کپسول ها به طور جداگانه در ساقه اصلی و شاخه های جانبی هر بوته و همچنین عملکرد بذر اندازه گیری شد. روغن بذرها با استفاده از دستگاه سوکسله استخراج شد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر ساده ورمی­کمپوست و تراکم بوته بر تعداد کپسول و تعداد بذرهای کپسول هم در ساقه اصلی و هم در شاخه های جانبی و نیز بر عملکرد روغن معنی دار بود. بالاترین ارتفاع بوته و عملکرد روغن در بالاترین سطح ورمی کمپوست و بالاترین تعداد بذر در کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی بوته در سطوح متوسط ورمی کمپوست برابر با 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع به دست آمد. افزایش تراکم کاشت تعداد شاخه های جانبی، تعداد کپسول و تعداد بذر کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی را به صورت معنی داری کاهش داد اما بالاترین عملکرد روغن در بالاترین سطح تراکم بوته به دست آمد. اثر متقابل ورمی کمپوست و تراکم بر تعداد شاخه های جانبی بوته، تعداد بذر کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی بوته معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of vermicompost and plant density on growth and developmental factors, seed yield and oil content of evening primrose (Oenothera biennis L.)

نویسندگان [English]

  • H. Neamati 1
  • M. Azizi 2
1 M.Sc. Student, Department of Horticulture Scientific, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Department of Horticulture Scientific, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This experiment investigated the effects of different levels of vermicompost and plant density on growth and developmental factors, seed yield and oil content of evening primrose (Oenothera biennis L.). The research was set up as a factorial experiment on the basis of Randomised Complete Block Design (RCBD) with three replications in the experimental field of the Agricultural faculty of Ferdowsi University of Mashhad (FUM) during 2008-2009. The treatments included 4 levels of vermicompost (0, 2, 3 and 5 kg.m-2) and 3 levels of plant density (9, 12 and 20 pl.m-2). During the flowering period, plant height, number of side branches, number of capsules and seeds per capsule at main stem and side branches were measured separately. The oil of the seeds was extracted by using Soxhlet. The results showed that the simple effects of vermicompost and plant density were significant on the number of capsules and seeds per capsule of the main stem and side branches, as well as oil yield. The highest plant height and oil yield were obtained at the highest level of vermicompost, and the highest number of seeds per capsule of the main stem and side branches were obtained at average levels of vermicompost (3 and 5 kg.m-2). Increasing the plant density decreased the number of side branches, capsules and seeds per capsule of the main stem and side branches significantly. However highest oil yield obtained in the highest level of plant density. There was a significant interaction effect between vermicompost and plant density on the number of side branches, the number of seeds per capsule of the main stem and side branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evening primrose
  • Yield
  • Vermicompost
  • Plant density