نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه باغبانی دانشگاه تهران

3 استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده

انبه یکی از محصولات گرمسیر است که در جنوب ایران کشت و کار میشود وعملکرد کمتری در مقایسه با سایر مناطق مورد کشت و کار دارد. طبق گزارشات عملکرد این گیاه در اثر دگر گرده افشانی افزایش می‌یابد. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر خودگشنی، گرده افشانی کنترل شده و گرده افشانی آزاد بر رشد لوله گرده و تولید میوه در سه ژنوتیپ انبه موجود در ایران بود. پس از اعمال تیمار های گرده افشانی، از گل های گرده افشانی شده در زمان های سه و هفت روز بعد از گرده افشانی، نمونه گیری انجام شد. رنگ آمیزی مادگی با آنیلین بلو و مطالعه وضعیت رشد لوله گرده با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت انجام شد. درصد تشکیل میوه نهایی 15 و 90 روز پس از گرده افشانی شمارش گردید. میانگین طول، عرض، وزن و مواد جامد محلول میوه در تمام تیمارها ثبت گردید. خودگشنی در همه ژنوتیپ ها مانع تشکیل میوه گردید. بین خودگرده افشانی و گرده افشانی آزاد تفاوت معنی داری در مورد رشد لوله گرده و تشکیل میوه مشاهده شد. بالاترین میزان تشکیل میوه در ژنوتیپ های شماره یک و سه با دانه گرده ژنوتیپ شماره دو مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع دانه گرده می‌تواند بر درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی میوه انبه تاثیرگذار باشد، بطوریکه درصد میوه تولید شده در حالت خودگشنی به طور معنی داری کمتر از حالت دگرگشنی است. به منظور افزایش راندمان تولید در این گیاه علاوه بر تاثیر مثبت گرده افشانی با دانه گرده غیر خودی، باید والد گرده دهنده مناسب برای هر رقم انتخاب و مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of pollen grain type on mango (Mangifera indica) fruit set and its quality

نویسندگان [English]

 • M. Shamili 1
 • R. Fatahi 2
 • A. Talaii 3

1 : Assistant Professor, Hormozgan University

2 Associate Professor, Tehran University

3 Professor, Tehran University

چکیده [English]

Mango is one of the tropical crops cultivated in the south of Iran, where it has fewer yields in comparison with other regions of its cultivation. According to reports, cross pollination will increase the yield of this plant. The objective of this study was to compare the effects of selfing, control crossing and open pollination on pollen tube growth and fruit setting in three cultivated mango genotypes in Iran. The inflorescences in some trees were bagged after related pollination treatment. Sampling was done from the pollinated flowers three and seven days after pollination. Pistils were stained with aniline blue and the situation of pollen tube growth was studied using a fluorescence microscope. The final fruit production was counted 15 and 90 days. After pollination, mean fruit length, width, weight and TSS were recorded in all treatments. In all genotypes, selfing inflorescence prevented fruit set completely. There was significant difference in pollen tube growth and fruit set of self crossing and open crossing treatments. The maximum fruit set was observed in genotypes one and three with pollen grain of genotype two. The results of this study showed that the source of pollen can influence quantity and quality characteristics of mango, so much so that self-pollination usually results in significantly lower crop production than cross-pollination in mango. In addition to higher production of controlled cross pollination with cross pollen grain, the selection of proper parent plants should be done with sufficient care in order to improve production efficiency in this crop.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mango
 • Cross compatibility
 • Fruit
 • Pollen grain
 • Pollination
 • Self compatibility
 1. حسینی، ز. 1378. روش های متداول در تجزیه مواد غذایی. انتشارات دانشگاه شیراز، ص 210.
 2. زنده دل، ح. 1384. راهنمای ایرانگردی استان ها و شهرها: استان هرمزگان ،جلد 26، نشر ایرانگردان، ص 49.
 3. Anderson, D.L., Sedgley, H., Short, J.R.T., and Allwood, A.J. 1982. Insect pollination of mango in northern Australia. Australian Journal of Agriculture Research, 33: 541-548.
 4. Brewbaker, J.L. 1957. Pollen cytology and self-incompatibility systems in plants. Heredity, 48: 271-277.
 5. Chadha, K.L., and Pal, R.N. 1986. CRC hand book of flowering, Mangifera indica. Halvey, Ac. (ed), CRC Press, 5: 211-230.
 6. Cope, F.W. 1962. The mechanism of pollen incompatibility in Theobrama Cacao. The Journal of Heredity, 17: 157-182.
 7. Dag, A., Eisenstein, D., and Gazit, S. 2000. Effect of temperature regime on pollen and the effective pollination of Kent mango in Israel. Scientia Horticulturae, 86: 1-11.
 8. Issarakraisila, M., and Considine, J.A. 1994. Effect of temperature on pollen viability in mango Cv. Kensington. Annual Botany, 73: 231-240.
 9. Knight, R., and Rogers, H.H. 1955. Incompatibility in Theobroma cacao. Heredity, 9: 69-72.
 10. Lavi, U., Kaufman. D., Sharon, D., Adato, A., Tomer, E., Gazit, S., and Hillel, J.1996. Mango breeding and genetics: Review. Acta Horticulture, 455: 268-276.
 11. Mukhreji, S.K., Majumder, P.K., and Chatterjee, S.S. 1961. An improved technique of mango hybridization. Indian Journal of Horticulture, 18:302-304.
 12. Mukherji, S.K., Singh, R.N., Majumder, P.K., and Sharma, D.K. 1968. Present position regarding breeding of mango (Mangifera indica L.) in India. Euphytica, 17: 462-467.
 13. Ortega, E., and Dicenta, F. 2004. Suitability of four different methods to identify self-compatible seedlings in an almond breeding program. Journal of Horticulture Science and Biotechnology, 79: 747-753.
 14. Pinto, A.C.Q., Andrade, S.R.M., and Venturoli, S. 2004. Fruit set success of three mango cultivars using reciprocal crosses. Acta Horticultura, 645:299-301.
 15. Pinto, A.C.Q., Andrade, S.R.M., Ramos, V.H., and Cordeiro, M.C.R. 2004. Inter varietal hybridization in mango: Techniques, main results and their limitations. Acta Horticultura, 645:327-330.
 16. Popenoe, W. 1917. The pollination of the mango. USDA, Washington DC, Bulletin, 542: 23-65.
 17. Ramos, A.R., Giorgini, A., Venturieri, A., Cuco, S.M., and Castro, N.M. 2005. The site of self-incompatibility action in cupuassu (Theobroma grandiflorum). Revista Brasil Botany, 28:569-578.
 18. Sharma, R.R., and Singh, R.N. 1965. Self-incompatibility in mango. Horticulture Report, 15: 108-118.
 19. Singh, G. 1961. Pollination, pollinators and fruit setting in mango. Indian Journal of Agriculture Science, 37:330-335.
 20. Singh, G. 1982. Insect pollinators of mango and their role in fruit setting. Proceedings second international symposium on mango.
 21. Singh, Z., Gill, M.I.S., and Dhillon, B.S. 1993. In vivo pollination and pollen tube growth in malformed and healthy flowers of mango. Indian Journal of Horticulture Science, 50: 93-96.
 22. Sukhvibul, N., Whiley, A.W., Smith, M.K., Hetherington, S.E., and Vithanage, V. 1999. Effect of temperature on inflorescence and floral development in four mango cultivars Scientia Horticulture, 82:67-84.
 23. Sukhvibul, N., Whilley, A.W., Vithanage, V., Smith, M.K., Doogan, V.J., and Hetherington, S.E. 2000. Effect of temperature on pollen germination and pollen tube growth of four cultivars of mango (Mangiferaindica L.). Jornal of Horticulture Science and Biotechnology, 75: 214-222.
 24. www.fao.org: Food and Agriculture Organization of the United Nations
 25. Young, T.W. 1942. Investigations of the unfruitfulness of the Haden mango in Florida. Proc. of Florida State Horticulture Science, 55: 106-110.